Balanskravet

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Balanskravet innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna varje år. Kommunen har uppfyllt det lagstadgade balanskravet sedan det infördes år 2000. Det sammanlagda resultatet för åren 2000 – 2018 är 645,0 mnkr efter de justeringar som görs vid balanskravsavstämning.

Kommunfullmäktige fastställde år 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteintäkterna över konjunkturcyklerna. Enligt riktlinjerna ska avsättning till reserven ske i sådan omfattning att kommunen tror sig klara en normal konjunkturnedgång utan att detta påverkar verksamheten kortsiktigt. Reserven uppgick till 93,5 mnkr efter den avsättning som gjordes under 2017. Någon ytterligare avsättning i årets bokslut är inte aktuell eftersom nuvarande reserv bedöms tillräcklig i händelse av en konjunkturnedgång. 

Balanskravsavstämning

mnkr 2017 2018

Årets resultat
Reducering av realisationsvinster

83,1
-0,2

36,0
-0,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv

82,9
0,0

35,9
0,0

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat från tidigare år

82,9
526,2

35,9
609,1

Ackumulerat balanskravsresultat 609,1 645,0
Balanskravsresultat att reglera 0,0 0,0

Publicerad av: Marks kommun