Finansiella mål

Senast uppdaterad den 13 maj 2019

Tre finansiella mål ska uppfyllas för att god ekonomisk hushållning ska anses råda i Marks kommun. Här kan du ta del av bedömningen av dessa mål.

Marks kommun har fattat följande beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv:

”Kommunens verksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling”.

För att god ekonomisk hushållning ska råda i Marks kommun innebär det:

Positiva ekonomiska resultat

Kommunfullmäktige har valt att sätta målet till att resultatet ska vara positivt. Målets syfte är att kommunens skulder inte ska öka i framtiden och att det finansiella handlingsutrymmet på kort och lång sikt inte ska försvagas. Ett positivt resultat ger utrymme att över en längre tid självfinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen.

Kommunen har preciserat målet till att resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och finansnetto i genomsnitt under fyra år. Kommunens resultat har under den senaste fyraårsperioden haft ett genomsnitt på 3,79 procent och uppgick 2018 till 1,8 procent. Det innebär att målet om positiva resultat uppfylls.

Investeringar med egna medel

Investeringar med egna medel (självfinansieringsgraden av investeringarna) mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär att årets resultat före avskrivningar kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna eller använda sina sparade medel till investeringarna. 

Självfinansieringsgraden uppgick 2018 till 48 procent och över den senaste fyraårsperioden blev utfallet ett genomsnitt på 85 procent. Därmed uppfylls inte målet om investeringar med egna medel vilket innebär att det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet försvagats något under fyraårsperioden.

Oförändrad skattesats

Marks kommuns skattesats uppgick 2018 till 21,21 procent och det finansiella målet om en oförändrad skattesats uppfylls då skattesatsen har varit oförändrad de senaste fyra åren.

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning är det viktigt att bedöma de finansiella målen utifrån sin helhet och även över tid för att få en klar och rättvisande bild.

 

  Period Utfall Helår 2015 Utfall Helår 2016 Utfall Helår 2017 Utfall Helår 2018

Positiva ekonomiska resultat 

Resultatet ska uppgå till minst 1 procent av skatter, utjämning och finansnetto i genomsnitt under fyra år.

Senaste
fyraårs-
perioden
3,81% 4,24% 4,02% 3,79%
Innevarande år 3,84% 5,36% 4,27% 1,80%

Investeringar med egna medel 

Investeringsvolymen ska vara lägre än summan av resultat och avskrivningar. Målet uppfylls när självfinansierings-graden är 100 procent eller högre.
Senaste fyraårs-
perioden
123% 122% 101% 85%
Innevarande år 120% 127% 76% 48%
Oförändrad skattesats    Skatte-
sats oförän-
drad
Skatte-
sats oförän-
drad
Skatte-
sats oförän-
drad
Skatte-
sats oförän-
drad

 

Symbolförklaring: 

Uppfyllt
Delvis uppfyllt
Inte uppfyllt

Kan inte bedömas

Publicerad av: Marks kommun