Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Av kommunallagens sjätte kapitel framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Kommunstyrelsen behöver se över och tydliggöra innehåll, struktur och former för uppsiktsplikten i Marks kommun.

Nedan redovisas de väsentligaste utmaningarna som är viktiga för kommunstyrelsen att följa:

  • Att nämnderna håller sina ekonomiska ramar och följer gällande styrprinciper
  • Att socialnämnden arbetar för att säkerställa en god kvalitet på insatserna till brukarna
  • Befolkningsutvecklingens påverkan på kommunens verksamheter
  • Strategisk lokalförsörjning
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • Arbetsmiljö, personalomsättning och sjukfrånvaro
  • Investeringsnivåer och kommunens likviditet med anledning av stora investeringsbehov
  • Den finansiella utvecklingen av bolagen i Spinnerskankoncernen mot bakgrund av ökad nybyggnation i Marks Bostads AB, utbyggnaden av fiber i Mark Kraftvärme AB samt avvecklingen av Marks Fastighets AB.

Publicerad av: Marks kommun