Marks kommun i jämförelse - finansiell profil

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Ett sätt att beskriva finansiell ställning och utveckling är genom en modell som kommunforskning i Västsverige (KFi) tagit fram. Så här ligger Marks kommun till enligt den.

Modellen bygger på jämförelser mellan 55 kommuner i Västsverige med ett antal ekonomiska nyckeltal. Värdena sammanställs i ett spindeldiagram för respektive kommun. Den streckade ringen i diagrammen visar ett genomsnitt och den heldragna linjen visar Marks kommuns poäng (1–5) i relation till de andra kommunerna inom regionen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Modellen innehåller också fyra axlar som ska ge en samlad bedömning av fyra viktiga finansiella perspektiv för en kommun. Dessa finansiella perspektiv är kapacitet på lång sikt, risk, beredskap på kort sikt och kontroll. Varje perspektiv är summan av de fyra nyckeltal som ligger närmast intill axeln.

I KFi-rapporten Finansiell profil för åren 2015–2017 ser diagrammen för Marks kommun ut som nedan. Av diagrammet framgår att kommunen under år 2017 låg klart över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv och profilen har i princip varit oförändrad om åren 2015 och 2017 jämförs.

Trots en oförändrad finansiell profil så har mindre förändringar skett på nyckeltalsnivå i analysen. Vid en jämförelse mellan 2017 och 2015 kan konstateras att poängen för nyckeltalen skattefinansieringsgrad av investeringarna samt kassalikviditet har försvagats poängmässigt under perioden. Mot det ska ställas att poängen för nyckeltalen skattesats samt budgetföljsamhet förbättrades under samma period. Övriga sex nyckeltal i profilen, jämfört med snittet i gruppen, hade Mark vid utgången av år 2017 ungefär samma utgångsläge som under år 2015.

I KFi:s rangordning av de 55 kommunerna utifrån resultat och finansiell ställning under 2017 hamnar Mark i topp bland de 22 kommuner som bedöms ha både starkt resultat och stark finansiell ställning.

Finansiell profil 2015

 

Finansiell profil 2016

Finansiell profil 2017

 

Av rapportens avslutande kommentarer framgår att Mark har ett stabilt ekonomiskt läge. Resultatnivån bör dock bibehållas runt 3 procent i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta kommer också att stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning.

De demografiska behoven och en hög investeringsvolym under de närmaste åren måste finansieras och en viktig grundpelare är då att redovisa resultat som finansierar merparten av investeringarna för att slippa öka skuldsättningen alltför kraftigt i kommunen. Detta bör inte vara aktuellt för Mark ifall kommunen bedriver en fortsatt god ekonomistyrning med fokus på att behålla resultatnivåer de kommande åren.

Publicerad av: Marks kommun