Pågående tvist

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Det pågår en tvist mellan Marks kommun och den entreprenör som utfört insamling av kommunens hushållsavfall till och med år 2018. Efter avslutad upphandling tecknades avtal och entreprenören påbörjade insamlingen år 2016.

Tvisten som uppkommit under år 2017 rör i huvudsak den avtalade rörliga ersättningen för så kallade gångavstånd, det vill säga den sträcka respektive avfallskärl måste flyttas för att kunna tömmas i avfallsfordon. Kommunen och entreprenören gör olika tolkningar av beräkningsmodellen som ligger till grund för beräkningen av ersättning samt även längden på sträckorna och vid vilka fastigheter ersättning för gångavstånd kan utgå.

Entreprenören har fakturerat kommunen 9,5 mnkr extra för detta (beloppet avser år 2016), vilket kommunen skriftligen bestridit. Parterna har därefter genomfört möten, i syfte att finna en lösning på situationen. Båda parter företräds idag av juridiska ombud och skriftväxling pågår.

Kommunen har, mot bakgrund av att kommunen anser att entreprenörens fordran är grundlös, inte bokat upp någon kostnad för detta. Tvisten pågår alltjämt vid Borås tingsrätt och muntlig förberedelse har den 31 augusti 2018 hållits i målet. Skriftväxling har därefter fortsatt och huvudförhandling i målet kommer att hållas under 2019.

Publicerad av: Marks kommun