Mats Lilienberg, kommundirektör

Senast uppdaterad den 2 maj 2019

År 2018 var ett intensivt verksamhetsår. Kommunen gjorde i stort ett positivt bokslut. En förändring visade sig dock jämfört med tidigare år genom att våra största verksamheter redovisade ett underskott. Att kommunen ändå totalt redovisade ett överskott berodde på att vi hade ökade skatteintäkter och en klart positiv befolkningstillväxt med nästan en procent. Vårt expansiva mål sedan 2016 är att Marks kommun ska växa med en procent. Vi hade även ett positiv födelseöverskott vilket inte hänt sedan 2011.

För att kommunen ska uppfattas positivt av individ och samhälle är det en förutsättning att vi tillsammans ökar samarbetet mellan verksamheterna, genom att ha ett enhetligt förhållningssätt och samsyn. Vi arbetar också hela tiden på att öka vår tillgänglighet. Under året har alla chefer inom kommunen varit delaktiga i ett värdegrundsarbete som startats upp och som sätter ett klart fokus på vårt agerande både internt och externt.

För att skapa en bättre arbetsmiljö har kommunen under året tagit ett ökat ansvar och kraftfullt agerat mot kränkningar. Budskapet har varit mycket tydligt att vi i Marks kommun inte accepterar kränkande särbehandling. Våra anställda är vår viktigaste resurs och att jag som kommundirektör ställer tydliga krav på att kränkningar inte får ske är en självklarhet.

Vi har under året satsat extra på att kompetensutveckla kommunens alla chefer. Kommunen har också anställt en chefsrekryterare som säkerställer att rekrytering av nya chefer sker på ett enhetligt och korrekt sätt där också testning och referenstagning alltid sker.

Kommunledningskontoret har omorganiserats och fyra nya enheter har bildats: samhällsutvecklingsenheten, skydd- och säkerhetsenheten, näringslivs- och kommunikationsenheten, upphandlingsenheten samt en utökad kanslienhet.

År 2018 klättrade vi upp 35 positioner på Svenskt Näringslivs företagsrankning till plats 190 av 290 vilket är några steg i rätt riktning. Mina förväntningar är att vi under 2019 ska uppfattas ännu mer positivt av näringslivet i Marks kommun och därigenom klättra ytterligare uppåt rankningen. Förväntningar är högt ställda med klart uttalade mål och fördjupad samverkan.

Sommaren 2018 kommer vi att minnas som en extremt varm och torr. Det ställde till med vattenbrist och risk för skogsbränder. Kommunen klarade sig dock väl framför allt på grund av många grundvattentäkter och god beredskap.

Den 9 september var ett viktigt datum då det genomfördes val till kommunfullmäktige, landsting/region och riksdag. Kommunens arbete med valet utfördes utmärkt och på ett rättssäkert sätt.

Jag vill säga att Marks kommun har goda förutsättningar för tillväxt och utveckling. I Mark är det läge för det goda livet!

Mats Lilienberg
Kommundirektör

Publicerad av: Marks kommun