Tomas Johansson

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Jag vill först rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare som varje dag, året runt ser till att vi alla får en god service och ett bra bemötande! Utan medarbetare som trivs på arbetet blir det ingen leverans!

När vi nu summerar 2018 kan det konstateras att kommunen fortsätter att växa i stort sett oförändrad takt. Befolkningen har vuxit med 297 personer sedan 2017 som mest bygger på ett inflyttningsnetto. Till detta skall läggas att kommunen för första året på länge, har ett positivt födelsenetto! Det är bra att kommunen växer med en lagom takt, det ger oss möjlighet att fokusera på att fortsatt leverera bra verksamhet till kommuninvånarna. Under året har vi startat upp ett större arbete med destinationsutveckling så jag hoppas att fler kommer hit och upptäcker vårt Mark!

Under året har ett stort fokus legat på verksamheten och i synnerhet på verksamhetsutveckling av skolorna i Mark i framtiden. En utredning har gjorts och det finns nu ett bra underlag för att på ett bra sätt kunna möte de växande krav som verksamheten står inför. Jag hoppas att vi har en stor samsyn över partigränserna om vad som krävs för att ge förutsättningar för elever och lärare så att resultaten förbättras.

Det ekonomiska resultatet på drygt 36 miljoner i överskott ser på pappret bättre ut än det är. Nämnderna har sammanlagt ett negativt resultat på 25 miljoner utifrån det som kommunfullmäktige budgeterat. Nettokostnaderna i verksamheten ökar med 5,8 % jämfört med 2017, detta samtidigt som skatter och utjämning bara ökar med 3,1 %.

Sjukfrånvaron i kommunen är något som följs noggrant och möts med proaktiva åtgärder. Tidiga insatser är avgörande för att nå framgång och återfå medarbetare i tjänst, men också för att förhindra ohälsa. I detta arbete har vi satsat särskilt i budget på att få ner sjuktalen, där både rehabiliteringssamordnare och hälsoutvecklare anställts samtidigt som ett digitalt chefsstöd har införts för att bättre följa insatserna. Dialogen med Försäkringskassan, företagshälsovården, vårdcentralerna samt Arbetsförmedlingen har intensifierats under året för samverkan runt ohälsa och rehabilitering. Ett program ”Låt hälsan ta Mark” har startats tillsammans med företagshälsovården och Försäkringskassan, som medarbetare som visar tecken på ohälsa kan delta i på arbetstid och inom ramen för förebyggande sjukpenning i syfte att undvika sjukskrivning med följande rehabilitering. Vi ser nu resultat av våra satsningar och sjukfrånvaron sjunker för andra året i rad!

Hur skall vi då möta en kostnadsutveckling som stiger snabbare än skatteintäkterna? Vi måste prioritera vår kärnverksamhet och bli det som vi brukar säga: Vi skall vara bra på att vara kommun! Jag menar att först och främst så måste det vara ordning och reda i ekonomin, och det har vi haft i Marks kommun. Det som då återstår för oss är att renodla det kommunala uppdraget och ge kommuninvånarna valuta för skattepengarna. Vi skall vara bättre än vad som förväntas av oss!

Tomas Johansson (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande

Publicerad av: Marks kommun