Ordlista

Senast uppdaterad den 2 maj 2019

Här finns förklaring på ord som du kan stöta på i årsredovisningen. 

A-D

E-J

K-O

P-S

T-Ö

 

A-D

Anläggningstillgångar

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 

Ansvarsförbindelser

Förpliktelser i form av borgensåtaganden, ställda panter och dylikt. Om förpliktelsen måste infrias så belastar den resultatet. 

Avskrivningar

Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas värde som ska spegla värdeminskningen. 

Avsättningar

Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin förekomst med ovissa till belopp och infriandetidpunkt. När förpliktelsen uppstår belastas resultatet. I kommunen gäller detta bland annat pensionsåtagande. 

Balanskrav

Lagstadgat krav om att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital. 

Demografi

Vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. 

Driftredovisning

Kommunens driftredovisning innehåller årets resultatpåverkande intäkter och kostnader vilka nedan redovisas som en nettointäkt (-) eller nettokostnad (+). En skillnad mot kommunens resultaträkning är att driftredovisningen innehåller interna poster (affärshändelser mellan kommunens nämnder) medan resultaträkningen enbart innehåller transaktioner med externa motparter. Det är därför driftredovisningen med fördel redovisas netto.

Till sidans topp

 

E-J

Eget kapital

Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott. Består dels av rörelsekapital dels av anläggningskapital. 

Exploateringsverksamhet

Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Finansiella intäkter och kostnader

Poster som inte direkt är hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor och bolagens låneramsavgifter. 

Finansiering

Investerings- och rörelsekapital måste finansieras med till exempel egen insats eller banklån. 

Intäkt

Intäkter är pengar som kommer in i kommunen (exklusive moms) under en viss tid, oftast ett år. 

Investeringsredovisning

Kommunens investeringsredovisning belastar inte resultatet direkt utan som avskrivningar/värdeminskningsavdrag över investeringens nyttjandeperiod. Redovisningen består sedan införandet av komponentredovisning år 2017 förutom av en traditionell redovisning, med utfall relaterat till årets budget, även av pågående projekt där hela projektets budget fördelats på färdigställande året.   

Jämförelsestörande poster

Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp. 

Till sidans topp

 

K-O

Komponentavskrivning

Avskrivningsmetod som används när skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter är väsentlig. Respektive komponent skrivs av separat. 

Kostnad

kostnader är pengar som försvinner ut ur kommunen under en viss tid, oftast ett år. 

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper. 

Likviditet

Kassa- och bankmedel som utgör kommunens betalningsberedskap på kort sikt. 

Långfristiga fordringar och skulder

Skulder och fordringar som har förfallodag senare än ett år efter balansdagen. 

Nedskrivningar

Anläggningstillgångs bokförda värde minskas till ett belopp som motsvarar tillgångens verkliga värde. 

Nettokostnader

Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Omsättningstillgångar

Tillgång som på kort sikt kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk.

Till sidans topp

 

P-S

Pension

Från och med 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen som innebär att skuld upparbetad till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskuld upparbetad från och med 1998 redovisas som en avsättning. Beviljade garantipensioner redovisas som avsättning från och med 1998 även om beslut tagits tidigare. 

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till den redovisningsperiod där de uppstått. 

PO-pålägg

Lagstadgad arbetsgivaravgift och avtalade sociala avgifter. 

Resultaträkning

En resultaträkning är en uppställning av kommunens intäkter och kostnader under en viss period, oftast ett år. Resultaträkningen visar kommunens resultat, det vill säga vinst eller förlust för den aktuella perioden. 

Resultatutjämningsreserv

Kommunen kan bygga upp en reserv för att kompensera perioder med sämre skatteintäktsutveckling. Kommunen kan bara reservera den del av resultat som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag. reserven får bara användas när skatteunderlaget växer mindre än genomsnittet den senaste 10-årsperioden. 

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Visar kommunens finansiella styrka. 

Skatteintäkter

Är summan av kommunalskatten, fastighetsavgift, inkomst- och kostnadsutjämning, LSS-utjämningen, regleringsposten och slutavräkningarna. 

Skatteunderlag

De totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget dividerat med 100. 

Skulder

Inom företagsekonomi brukar man skilja på långfristiga och kortfristiga skulder. De långfristiga skulderna är bland annat amorteringslån. Kortfristiga skulder är bland annat leverantörsskulder och checkkredit. 

Soliditet

Eget kapitals andel av det totala kapitalet uttryckt i procent. Visar långsiktig betalningsförmåga. 

Till sidans topp

 

T-Ö

Tillgångar

Tillgångar brukar dela sin i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar omsätts i rörelsen, till exempel kassa- och banktillgodohavanden, kundfordringar och varulager. Anläggningstillgångar är avsedda att "stadigvarande innehas eller brukas i rörelsen" till exempel maskiner, byggnader och inventarier. 

Utdebitering

Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt. 

Årsredovisning

Måste enligt lag avges varje år från aktiebolag och ekonomiska föreningar. En årsredovisning ska innehålla; verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och en revisionsberättelse. 

Till sidans topp

Publicerad av: Marks kommun