Äldreomsorgsnämnden

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag.

Verksamhet

  • Äldreomsorgen har år 2018 infört och påbörjat planeringen av en del digitala lösningar som ska öka tryggheten och självständigheten för våra brukare.
  • Trygghetskameror används som en möjlighet för de som upplever att tillsynsbesöket främst nattetid stör deras nattsömn. De brukare som har haft dem har varit nöjda och ett arbete pågår för att fler ska kunna ta del av lösningen.
  • Införandet av digitala lås som öppnas genom en app i mobilerna är påbörjat och kommer att sättas i drift under våren 2019. Personalen behöver då inte lägga ned arbetstid på att mötas upp för att byta nycklar med varandra. Antalet nycklar som brukarna behöver lämna ifrån sig minskas också.
  • För att öka möjligheten till aktivitet utomhus för våra boende inom äldreomsorgen har parcyklar köpts in. Det har varit en uppskattat att kunna cykla till den lokala affären eller andra intressanta miljöer.
  • Dagsbesök med buss har gjorts till olika ställen t.ex. Varberg, 4H-gård och utställningen på Rydals museum.
  • Det har även gjorts olika förbättringar i inomhusmiljön och utomhusmiljön på ett fåtal boenden.
Uppdrag 2017 2018
Vård och omsorg om äldre I hög grad I hög grad
Kommunal hälso- och sjukvård I hög grad I hög grad

 

Ekonomi

Äldreomsorgsnämnden redovisade ett budgetöverskott med 0,1 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 463,5 mnkr vilket motsvarar en ökning med 18,8 mnkr eller 4,2 procent jämfört med föregående år.

Intäkterna var 9,6 mnkr högre än föregående år, utfallet innebar ett överskott mot budget med 10,3 mnkr. Avvikelsen förklaras framför allt av ökade omsorgsavgifter (2,7 mnkr) och sålda tjänster (6,8 mnkr), av den senare utgjorde kostnadsfördelningar med socialnämnden 2,9 mnkr av ökningen.

Personalkostnaderna inkl. inhyrd personal ökade med 20,2 mnkr eller 5,1 procent i förhållande till år 2017 och gav ett underskott mot budget på 6,3 mnkr. I årets utfall ingår avgångsvederlag till förvaltningschef med 2,5 mnkr vilket fördelats mellan nämnden och socialnämnden och är en del av förklaringen till intäkterna ovan. Underskottet är i övrigt främst hänförligt till verksamheten för särskilt boende.

De övriga kostnaderna ökade med 8,2 mnkr jämfört med år 2017 och innebar ett budgetunderskott med 3,9 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras framförallt av att kostnaderna för förbrukningsinventarier var knappt 2 mnkr högre än budgeterat.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 62,2 62,3 63,2 72,8
Verksamhetens kostnader 466,0 473,4 507,9 536,3
Budgetavvikelse 0,8 6,3 2,0 0,1

 

Publicerad av: Marks kommun