Kommunfullmäktige

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Kommunfullmäktige är kommunens direktvalda församling med 51 ledamöter. Här kan du ta del av Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse.

Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen, facknämnder och bolagsstyrelserna. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen, såsom mål för kommunen, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor samt nämndernas organisation och uppdrag.

Verksamhet
Kommunfullmäktige har haft tolv sammanträden år 2018. Under året har fullmäktige blandat annat fattat beslut om en rad styrdokument; program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare, samverkansavtal och beslutsprocess kring naturbruksutbildningar i Västra Götaland, antagande om folkhälsopolicy, reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför mandatperioden och budget 2019–2021 för Marks kommun.

För första gången arrangerades allmänhetens frågestund under året. Tanken med allmänhetens frågestund är att kommuninvånare direkt ska kunna ställa frågor till politiska företrädare om kommunens verksamhet.

Den 6:e juni, på Sveriges nationaldag, hölls en medborgarskapsceremoni för personer som blivit svenska medborgare under det senaste året. Den 30 augusti 2018 genomförde kommunfullmäktiges demokratiberedning ”Demokratidagen” på Rydals museum. Temat för dagen var ”Om jag bara får vara mig själv”.

Efter riksdagsvalet den 9 september 2018 tillträdde ett nytt styre i Marks kommun för den nya mandatperioden. Till skillnad från tidigare mandatperiod fick Marks kommun ett majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Det nya styret kallar sig för markmajoriteten. Oppositionen består av: Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december delades mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet ut till Marbo Olympic med motiveringen: Laget har en positiv lagande och alla spelare får vara med utifrån sina förutsättningar. Det är ett lag där alla hjälps åt och som sprider mycket glädje till sin omgivning.

Ekonomi
Kommunfullmäktige redovisade ett budgetöverskott med 0,4 mnkr. Jämfört med 2017 var nettokostnaderna oförändrade. Budgetöverskottet förklaras i huvudsak av något färre sammanträden än planerat. 

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader 3,5 2,9 3,1 2,9
Budgetavvikelse 0,0 0,04 0,2 0,4

Publicerad av: Marks kommun