Kommunstyrelsen

Från vänster: Simon Jacobsson näringslivshandläggare Marks kommun, Lo Göthberg Larsson (MP) ordförande styrgruppen, Catja Kaloudis projektledare Fairtrade och Peter Landgren (S) kommunalråd.

Foto: Simon Jacobsson näringslivshandläggare Marks kommun, Lo Göthberg Larsson (MP) ordförande styrgruppen, Catja Kaloudis projektledare Fairtrade och Peter Landgren (S) kommunalråd.

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Kommunstyrelsen ansvarar i frågor som rör Marks kommuns övergripande och långsiktiga utveckling, samordning av kommunens förvaltning samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Här kan du ta del av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen följer frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, personal, kvalitet samt kommunikation och IT-frågor. Kommunstyrelsen har dessutom ansvar för kommunens översiktliga planering, övergripande säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor samt övergripande turistfrågor.

Verksamhet

  • I april år 2018 genomfördes Marks kommuns första näringslivsdag, Marknäring 2018, som är ett samarrangemang mellan Företagarna i Mark och Marks kommun. Vid näringslivsdagen deltog 300 personer och fördelningen var 50/50 mellan kommun och näringsliv. Under 2018 har Näringslivsrådet i Marks kommun haft fyra sammanträden. Utvecklingen av Kinna centrum, besöksnäringen och näringslivsprogrammet har präglat Näringslivsrådets arbete under året.
  • Mingla i Mark genomfördes traditionsenligt den 14 juni på Mor Kerstins Torg. Arrangemanget genomförs i nära samarbete med den öppna ungdomsverksamheten och syftar till att erbjuda en nykter skolavslutning med hög involvering av bygdens ungdomar. Antalet besökare uppskattas till 2 000 personer.
  • Fyra sommarfredagar genomfördes och totalt antal besökare var 7 500–8 000 personer, där avslutningen på Mors Kerstins Torg drog flest besökare.
  • Det varma och torra sommarvädret gjorde att det blev mycket torrt i skog och mark. Torkan medförde dåliga skördar med risk för foderbrist under vintern. Kommunen har medverkat till att erbjuda outnyttjad mark för foder till djur samt varit aktiv till att informera om gruppen "Foderhjälp" på facebook.
  • Alla 17- och 18-åringar skrivna i Marks kommun ska ha möjlighet till feriearbeten, vilket har uppfyllts 2018 då samtliga 226 sökande och behöriga ungdomar erbjudits feriejobb.
  • Marks kommun fortsätter att erbjuda personer över 65 år gratis resor med kollektivtrafiken. Den 31 december 2018 fanns 5 344 seniorkort för resor med Västtrafik vilket motsvarar ungefär 66 procent av personer över 65 år.
  • Under sommarlovet 2018 har nästan 3 000 ungdomar födda mellan 1999–2005 erbjudits gratis resor med kollektivtrafiken.
Uppdrag 2017 2018
Ledning och styrning I hög grad I hög grad
Övergripande utvecklingsfrågor I hög grad I hög grad

Uppdraget Ledning och styrning bedöms ha utförts i hög grad. Kommunstyrelsen har en god uppsikt och kontroll över kommunens ekonomiska ställning. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete för kommunens styrning och ledning har skett med fortsatta framsteg. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar för att kommunstyrelsen ska kunna styra på ett effektivt sätt.

Uppdraget Övergripande utvecklingsfrågor bedöms ha utförts i hög grad. Flera viktiga beslut har fattats under året såsom översiktsplanen. Det finns dock fortfarande utvecklingsmöjligheter inom exempelvis besöksnäring och miljöfrågor.

Ekonomi

Kommunstyrelsen redovisade ett budgetöverskott med 6,5 mnkr, vilket innebar en avvikelse mot budget med knappt 4 procent. Jämfört med 2017 ökade nettokostnaderna med 6,8 mnkr.

Intäkterna gav ett budgetöverskott om 10,6 mnkr främst med anledning av att etableringsersättningen från Migrationsverket blev 5,5 mnkr högre än budget. Kommunstyrelsen fördelar genom driftbidrag dessa medel vidare till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden varför de även är en del av förklaringen till att styrelsens övriga kostnader överskred budget. Resterande avvikelse bestod av bidrag för feriearbetande ungdomar, företagshälsovård och sanering av olja i Rydal med sammanlagt överskott om 2,1 mnkr. Högre ersättning för gemensam administration och sålda exploateringsfastigheter bidrog till överskottet med 1 mnkr respektive 1,4 mnkr. 

Personal- och arvodeskostnader lämnade ett budgetöverskott om 5 mnkr vilket i huvudsak förklaras av personalomsättning, föräldraledighet, andra tjänstledigheter och det faktum att nyinrättade tjänster ej var bemannade vid årets ingång.

Samtidigt gav kommunstyrelsens övriga kostnader ett budgetunderskott om 9,1 mnkr. Underskottet förklaras förutom av ovanstående driftbidrag till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden även av inköp av läsplattor till politiker och bärbara datorer till skolan. Läsplattorna och datorerna hade inte budgeterats och kostade 1,2 mnkr respektive 1,9 mnkr. En nedskrivning av exploateringsfastighet bidrog till underskottet med 0,5 mnkr.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 49,6 19,0 14,0 41,8
Verksamhetens kostnader 149,2 146,1 170,3 199,5
Budgetavvikelse 19,6 16,8 8,5 6,5

Publicerad av: Marks kommun