Kultur- och fritidsnämnden

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturskolan, biblioteken, Rydals museum och övrig kulturverksamhet i Mark, både genom egna aktiviteter och genom ekonomiskt stöd till andra. Nämnden har också ansvar för fritids- och folkhälsofrågor och badhuset Kaskad.

Verksamhet

  • Rydal har haft en stor publiktillströmning under sommaren till utställningarna, där framför allt utställningarna Med händerna i leran, Kasthall - Ett historiskt mattföretag i tiden och Anne Frank - Om jag bara får vara mig själv lockade många besökare och bidrog till att sammanlagt antal museibesökare under år 2018 blev 11 397, jämfört med 9 892 året innan.
  • Rydals museum och Anne Frank-utställningen har uppmärksammats stort i media och av Utrikesdepartementet i samband med ett seminarium om förintelsen. Rydals museum har i detta sammanhang fått lovord för att satsa på arbetet mot diskriminering och för kunskap om människors lika värde och rätten att ha sin egen identitet. Anne Frank-utställningen hade cirka 7 800 besökare under året. Utställningen visades av museets pedagoger för över 1 400 ungdomar i åk 7–9, huvudsakligen från skolor i Marks kommun. I visningarna har även ingått en workshop med diskussion och övningar kring identitet, fördomar och människors lika värde.
  • Nycirkusfestivalen med cirka 3 000 besökare genomfördes första helgen i maj, samtidigt som Vävrundan gick av stapeln. Museet blev extra levande genom den professionella nycirkusföreställningen "Det levande museet" som framfördes i pågående utställning av Emil Öhlund.
  • Under 2018 var Marks kommun utsedd att vara en av fyra filmfestivalkommuner i Västra Götaland. Stor uppmärksamhet fick förhandspremiären av filmen Gräns när den visades i Kinna konserthusbiograf. Visningen möjliggjordes genom ett samarbete mellan Film i Väst, Göteborgs Filmfestival och Marks kommun.
  • Den öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under året, bland annat har ungdomssatsningen Sommarpeppen genomförts. Den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en viktig roll för verksamheten och ungdomar i kommunen. Förutom vardagskvällar har Centralen utökat sina öppettider under året genom att hålla öppet varannan fredagskväll.
  • Sommarstängningen av Kaskad var under året tre veckor längre än tidigare år. Anledningen var omfattande underhåll och reparationsarbete. Dessvärre medförde därefter den torra sommarens påverkan på grundvattennivån att Kaskad inte fick möjlighet att påbörja bassängfyllning som planerat, vilket skapade ytterligare två veckors fördröjning av öppnandet. Kaskad hade skärmförbud under hela 2018 och verksamheten kan konstatera att detta fallit väl ut och badgästerna har haft god förståelse och i många fall verkligen uppskattat beslutet.
  • Sju föreningar har erhållit extra stöd för konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår. Utredning av det totala föreningsstödet i Marks kommun har påbörjats och beräknas klart våren 2019.
Uppdrag 2017 2018
Kulturskola/Kultur för barn och unga I hög grad I hög grad
Kultur - fritid I hög grad I hög grad
Bibliotek I hög grad Delvis
Folkhälsa I hög grad I hög grad

För verksamhetsåret 2018 bedöms kultur- och fritidsnämndens uppdrag ha uppfyllts i hög grad utifrån uppsatta politiska mål.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader uppgick till 73,1 mnkr vilket även var årets budget. Jämfört med föregående år minskade nettokostnaderna med 3,9 mnkr eller drygt 5 procent. Under år 2017 hade nämnden ett tillfälligt budgettillskott på drygt 2 mnkr för stödinsatser till föreningsliv och för bidrag till föreningar men lyckades alltså minska sina nettokostnader även justerat för detta.

Intäkterna var 3 mnkr högre än budgeterat vilket delvis förklaras av arrangemang utförda åt kommunstyrelsen (1,5 mnkr), en LAN-helg arrangerad av öppen ung (0,6 mnkr) och erhållna bidrag till Kulturskolan (0,3 mnkr).

Personalkostnaderna, som uppgick till 41,6 mnkr, ökade med 2 mnkr jämfört med år 2017. Inför år 2018 har ungdomsutvecklarna organisatoriskt överförts till barn- och utbildningsnämnden vilket innebar 1,5 mnkr lägre personalkostnader för nämnden. Samtidigt har nämnden anställt en konferensvärd i Rydal, konsumentvägledare och stärkt bemanningen inom kommunikation. 

Nämndens övriga kostnader var 5 mnkr lägre än föregående år vilket delvis förklaras av lägre internhyreskostnader (3,3 mnkr) med anledning av införandet av komponentredovisning och ramväxling med teknik- och servicenämnden men även 2,5 mnkr i lägre föreningsbidrag bidrog till minskningen. Det senare påverkades dels av det tillskott nämnden hade år 2017 och dels av att knappt hälften, 0,6 mnkr, av årets budgeterade anläggnings- och reparationsbidrag beviljats.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 15,2 13,8 16,3 16,1
Verksamhetens kostnader 86,0 83,7 93,3 89,3
Budgetavvikelse 1,3 1,1 -0,3 0,0

Publicerad av: Marks kommun