Mark Kraftvärme AB

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Mark Kraftvärme AB producerar miljövänlig värme och el till kunder i Marks kommun. Produktionen av fjärrvärme sker i fjärrvärmeverket i Skene samt vid panncentraler i Kinna, Fritsla och Hyssna. Bolaget har också i uppdrag att bygga ut fjärrvärmenätet och på sikt öka elproduktionen av fossilfri el. Dessutom ska Mark Kraftvärme AB utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation.

Verksamhet

  • Mark Kraftvärme AB har under året producerat och levererat fjärrvärme, ånga och el som planerat. Produktionen av fjärrvärme har varit miljömässigt bra med 99,4 procent andel biobränslen och begränsad åtgång av eldningsolja vilket lett till låga utsläpp av fossil koldioxid. Totalt har 17 nya fjärrvärmekunder anslutits under 2018 vilket är en ökning jämfört med föregående år då antalet nya kunder var 12. Stora delar av bolagets innehav av elcertifikat har sålts under året då marknaden varit gynnsam.
  • Utbyggnaden av stadsnätet har fortsatt i samma takt som föregående år. I orterna Kinna, Skene, Örby, Horred och Rydal är nätet utbyggt. I områdena Krok och Haby beräknas anslutningarna vara klara under 2019. Totalt har Mark Kraftvärme AB tecknat 6 285 avtal om stadsnätsanslutning. Av dessa var 5 723 driftsatta vid årets slut vilket ger 91 procent andel driftsatta anslutningar. År 2017 var motsvarande andel 53 procent.
  • Samarbetet med Marks Bostads AB har fortsatt och inom Marks Bostads AB:s lägenhetsbestånd är flertalet lägenheter anslutna. I de mindre orterna kommer anslutning och inkoppling att pågå under de närmaste åren.
Uppdrag 2017 2018
Produktion och försäljning av värme och ånga Helt Helt
Produktion och försäljning av el Helt Helt
Förvaltning och utveckling av stadsnät för fiberkommunikation I hög grad I hög grad

 

Ekonomi

  • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 9,4 mnkr (att jämföra med -19,4 mnkr föregående år). Den stora skillnaden i resultat mellan åren beror till största delen på den nedskrivning om 21 mnkr som gjordes 2017.
  • Bolagets intäkter ökade 6,8 mnkr jämfört med budget till följd av högre el- och elcertifikatpriser samt försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter i ett gynnsamt marknadsläge. Även stadsnätsverksamheten visade på högre intäkter beroende på fler sålda stadsnätsanslutningar samt något bättre intäkter från tjänsteleverantörer. Kostnaderna följde i stort sett budget och avvek endast 1,2 mnkr från budgeterad nivå.
  • Fjärrvärmeverksamheten har under året investerat 1,8 mnkr bland annat i köp av Hyssna panncentral samt i en solcellsanläggning och stadsnätsverksamheten har fortsatt utbyggnaden av fiber. Total investeringskostnad uppgick till 40 mnkr. Den årliga nedskrivningsprövning som har gjorts för 2018 visade inte på något nedskrivningsbehov.
  • Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt innebär en avkastning på eget kapital om 14,4 procent. Till följd av det negativa resultatet 2017 är snittet över en fyraårsperiod -4,9 procent vilket är lägre än ägarens krav på 3 procent. Soliditeten har ökat till 27,7 procent (26,6) och uppfyller ägarens krav om minst 20 procent. 
mnkr 2015 2016 2017 2018
Rörelsens intäkter 75,1 82,4 91,2 101,1
Resultat efter finansiella poster -0,7 -0,9 -19,4 9,4
Soliditet, procent 26,4 29,7 26,6 27,7

Publicerad av: Marks kommun