Marks Bostads AB

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Marks Bostads AB äger nästan 3 700 lägenheter i Mark och är den största hyresvärden i kommunen. Förutom lägenheter äger och förvaltar bolaget också fastigheter för äldreboenden, lokaler och bilplatser. Uppdraget är att bidra till en god tillgång på bostäder i Marks kommun.

Verksamhet

Under året har ett flertal projekt genomförts för att arbeta med integrationsfrågor till nytta för såväl kommuninvånare som hyresgäster. Detta utifrån perspektivet att utveckla socioekonomiskt utsatta områden och arbeta med mångkulturella frågor. Bland annat invigdes lekplatsen Backagårdsparken i början av sommaren. Satsningen syftar till att skapa samlingsmöjligheter för alla inom upptagningsområdet, inte bara för boende i hyreshusen och möjliggjordes genom bidrag från Boverket och i samarbete med kommunen. 

Tillsammans med kommunen har Marks Bostads AB inrättat en tjänst som Boinformatör med uppgift att informera och stödja nyanlända i frågor som har med boendet att göra. Idén kommer från bolagets uppsökande informationsverksamhet i samband med utbildningar inom SFI (Svenska för invandrare). Resultatet av projektet har varit positivt och kommer delvis att implementeras i befintlig organisation. 

Byggnationen av bostäder har varit lägre än planerat under året, framför allt på grund av utmaningar i flera av planprocesserna. I slutet av 2018 har dock ett antal projekt påbörjats, däribland 24 lägenheter av radhuskaraktär på Vipgränd i Kinna och 56 lägenheter på Ängahagen i Skene. Ytterligare byggnationer är på gång som exempelvis 90 lägenheter med blandad upplåtelseform i Kinnaström och 13 lägenheter i Horred. Planarbete pågår även i Fotskäl, Sätila och Horred. 

Utöver nybyggnation jobbar bolaget aktivt med renovering av lägenhetsbeståndet inom projektet ”Underhållsplaner av 50-70-talshus”. Under året som gått har totalt 104 lägenheter färdigställts och till och med 2018 kommer totalt 1 108 lägenheter ha renoverats sedan projektet påbörjades.

 

Uppdrag 2017 2018
Bostadsförsörjning Delvis Delvis

 

Ekonomi

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 10,2 mnkr (att jämföra med 21,9 mnkr föregående år) vilket är i nivå med budget. Intäkterna blev 3 mnkr högre än budget men även kostnaderna ökade, främst avseende underhållskostnader och avskrivningar. Räntekostnaderna blev 3,5 mnkr lägre än budgeterat.

Investeringar i byggnader och mark uppgick till 158,1 mnkr (76,5). Av investeringarna stod nybyggnation av lägenheter i Björketorp för 13,8 mnkr, ombyggnation av lokaler till lägenheter för 32,9 mnkr och ROT-renoveringar för 65,6 mnkr. Nettoöverföringen från pågående projekt var 64,5 mnkr. Investeringarna resulterade i en nyupplåning om 80,0 mnkr. Totalt har Marks Bostads AB lånat upp 847 mnkr hos Kommuninvest.

Ägarens krav på avkastning är 4,0 procent direktavkastning på totalt kapital i genomsnitt över en fyraårsperiod. Årets resultat innebär att snittet för fyra år blev 4,8 procent vilket klart uppfyller ägarens krav. Soliditeten har minskat till 19,7 procent (20,4) men uppfyller ägarens krav på minst 15,0 procent.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Rörelsens intäkter 243,4 250,2 258,4 260,5
Resultat efter finansiella poster 11,4 15,7 21,9 10,2
Soliditet, procent 21,1 20,8 20,4 19,7

Publicerad av: Marks kommun