Marks Fastighets AB

Rydals Museum entré sommarbild.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Marks Fastighets AB äger lokaler för industri och service som privata företag kan hyra in sig i. Företaget medverkar till att lösa lokalbehov när den privata fastighetsmarknaden för lokaler inte kan tillgodose behoven. Bolaget ska genom uthyrning främja sysselsättning och tillväxt i kommunen.

Verksamhet

Frågan om sanering av den konstaterade oljeföroreningen på fastigheten i Rydal har fortsatt varit aktuell under året. Kommunstyrelsen fattade under 2017 beslut om att Marks kommun åtar sig huvudmannaskapet för att genomföra en utredning av det förorenade området. Åtagandet villkoras av att kommunen får statligt bidrag för att genomföra utredningen. Under året har en förstudie genomförts. En fullständig rapport från denna förstudie lämnas i början av 2019 och därefter vidtar en ansökan om statlig sanering av området. Eventuella beslut om sanering kan tidigast lämnas under 2019.

Sedan tidigare år är beslutet att Marks Fastighets AB ska avvecklas och fastigheterna säljas. Situationen kring oljeföroreningen gör att bolagets avveckling har flyttats fram. Med stöd av fastighetsmäklare pågår ett arbete för att hitta köpare till den fastighet som är kvar i bolagets ägo utöver Rydalsfastigheten.

Uppdrag 2017 2018
Lokalförsörjning för industri och serviceföretag Helt Helt

Bedömningen är att Marks Fastighet har utfört uppdraget helt.

Ekonomi

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -98 tkr (att jämföra med 8,3 mnkr föregående år). Föregående år sålde bolaget en fastighet med reavinst vilket höjde resultatet under det året. Resultatet 2018 var 0,7 mnkr högre än budget vilket förklaras av nya hyresavtal som har ökat intäkterna, lägre underhållskostnader samt lägre kostnader för central administration. Investeringen i ny pannanläggning föregående år har utvärderats och visat sig vara lönsam.

Ägaren ställer inget avkastningskrav eller soliditetskrav på bolaget men sett över den senaste fyraårsperioden blev avkastningen i snitt 9,1 procent (11,0 procent). Soliditeten ökade från 59,2 procent till 66,0 procent.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Rörelsens intäkter 9,4 12,5 14,6 3,9
Resultat efter finansiella poster 0,6 -1,8 8,1 -0,1
Soliditet, procent 37,9 37,9 59,2 66,0

Publicerad av: Marks kommun