Miljönämnden

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Miljönämnden ansvarar för att ge råd och tillstånd, samt utföra tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturvård. Miljönämnden samordnar också kommunens naturvårdsarbete och ansvarar för kommunens kalkning.

Verksamhet

  • Miljönämndens naturvårdsteam har beviljats LONA-bidrag (LONA - Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket) för flera viktiga projekt som bidrar till att föra arbetet med naturvårdsprogrammets fokusområden framåt. Projekten innefattar inventering av ängssvampar, vildbin och ängsfjärilar, en kartläggning av invasiva arter samt framtagandet av en trädvårdsplan och en förstudie till bro över Storåns mynning. Det viktiga arbetet med att skapa ett kommunalt naturreservat; Gallåsens ljunghed, har också pågått för fullt under året.
  • Inom livsmedelskontrollen anslöts Marks kommun i början av 2018 till det EU-gemensamma systemet för kommunikation av RASFF-meddelanden (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed). Systemet är webbaserat och används för att snabbt få bort livsmedel från marknaden som på olika sätt kan vara skadliga för människors hälsa.
  • Livsmedelsverkets krav är att kommunerna ska bevaka systemet varje vardag. När en varning kommer ska kommunen informera berört livsmedelsföretag och se till att företaget följer livsmedelslagen, stoppar livsmedlet och informerar konsumenter och berörda företag.
  • Inom hälsoskydd har tillsynsprojektet gällande radon sammanställts under 2018. Projektet påbörjades 2016 med syfte att bidra till att uppnå Marks kommuns lokala miljömål att radonhalten inomhus i alla bostäder, förskolor, skolor och fritidshem ska understiga 200Bq/m³ år 2020.
  • Lägesrapporten visar att det på 94 fastigheter av 138 totalt har utförts radonmätning. Av dessa mätte 15 fastigheter radongashalter över 200 Bq/m3 vilket innebär 37 stycken lägenheter som behöver åtgärdas. Under 2019 sker uppföljning till berörda fastighetsägare samt till de 44 fastigheter där mätning inte skett.

 

Uppdrag 2016 2017
Livsmedelstillsyn I hög grad Delvis
Miljötillsyn I hög grad Delvis
Hälsoskyddstillsyn och enskilda avlopp Delvis Delvis
Budgetavvikelse I hög grad Helt

 

Ekonomi

Miljönämnden redovisade ett budgetunderskott på 2,6 mnkr. Jämfört med 2017 ökade nettokostnaderna med 1,6 mnkr. Budgetavvikelser förklaras av lägre intäkter inom samtliga verksamheter beloppsmässigt störst avvikelse fanns på verksamheten för enskilda avlopp där intäkterna blev 1,8 mnkr lägre än budget. Den huvudsakliga förklaringen till de lägre intäkterna är att personalomsättningen, även om den minskade 2018, varit hög de sista åren vilket ger upplärningsperioder för de nyanställda. Nämndens personalkostnader visade 0,7 mnkr i överskott mot budget trots att avgångsvederlag till tidigare förvaltningschef belastat 2018 med 0,7 mnkr. Överskottet hänförs framförallt till tillfälligt vakanta tjänster.

De övriga kostnaderna överskred budget med 0,3 mnkr med anledning av högre kostnader för bland annat kompetensutveckling och insatser i naturvårdsprojekt.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 8,7 8,7 7,8 8,9
Verksamhetens kostnader 16,3 16,0 16,4 19,1
Budgetavvikelse -0,3 -0,6 -1,2 -2,6

Publicerad av: Marks kommun