Överförmyndarnämnden

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Överförmyndarnämndens uppgift är att enligt lagstiftningen i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen ha tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Denna tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för personer som inte själva kan ta hand om sin egendom och/eller sörja för sin person.

Verksamhet

Under första halvan av året har medicinska åldersbedömningar för ensamkommande asylsökande ungdomar medfört att antalet ärenden där asylsökande bedömts myndiga fortsatt varit hög. Detta har gjort att dessa ärenden varit särskilt handläggningsintensiva, något som bidrar till att ärenden generellt tar längre tid.

En förändring i domstolspraxis under det senaste året har inneburit att överförmyndarnämnderna fått större möjligheter att avsluta ärenden där den asylsökande bedömts vara myndig men överklagat Migrationsverkets beslut. Innebörden av praxisförändringar är att kravet på laga kraft i Migrationsverkets beslut tonas ner.

Uppdrag 2017 2018
Överförmyndarverksamhet Delvis Delvis

 

Ekonomi

Överförmyndarnämnden redovisade ett budgetöverskott på 0,4 mnkr. Under år 2018 har föregående års utveckling med kraftig ökning av ärenden för såväl ensamkommande barn som godmanskap vänt och verksamheten har istället minskat i omfattning. Detta förklarar att såväl intäkter som kostnader var drygt 2 mnkr lägre än år 2017. 

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 0,6 2,8 3,1 0,4
Verksamhetens kostnader 3,0 5,7 5,2 2,9
Budgetavvikelse 0,3 -0,3 0,5 0,4

Publicerad av: Marks kommun