Plan- och byggnadsnämnden

Bild på händer och detaljplan.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Plan- och byggnadsnämnden har ansvar för bland annat bygglov, detaljplaner, kartproduktion, energirådgivning och strandskyddsfrågor. Nämnden ska se till att kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer bevaras samt göra utredningar om riskerna för skred och ras.

Verksamhet

  • Den ekonomiska högkonjunkturen påverkar fortfarande anläggnings- och byggnadsverksamheten inom kommunen. Det är ett konstant högt tryck på mark och exploatering och plan- och bygglovsverksamheten.
  • Inom och i anslutning till Sätila tätort pågår ett flertal planarbeten, vilket har sammanställts i en dialogprocess under namnet Sätila-samtalet. Inom ramen för detta utreds också ett programförslag till ny detaljplan för Smälteryd och området invid Lygnerns norra strand och Sätila Sand.
  • Tätortsplanen för Horred har varit utställd under sommaren och återkoppling skedde under hösten till de medverkande i Horreds byalag. Processen, som aktiverade byalaget, har också synliggjort befintliga möjligheter för ny bostadsbebyggelse motsvarande ett drygt 60-tal hyresbostäder samt givit ett relevant innehåll till ny detaljplan för Stommen 9:7 där upp emot 200 nya bostäder kommer att kunna byggas.
  • Ett omfattande arbete har lagts ned på utveckling av nya Kinna centrum samt lokaliseringen av plats för en ny högstadieskola. Detta projekt är mycket långsiktigt och bedöms medföra minst en fördubbling av antalet bostäder och ytor för kontor och handel inom de centrala delarna av Kinna fram till år 2035. Inom ramen för detta arbete engageras såväl administrativ personal, mark- och exploateringsgrupp och plangrupp. Projektet drivs via parallella processer för detaljplaneändringar, exploateringsfrågor och medborgardialog.
  • Sökande upplever att effektiviteten är låg, enligt undersökningen Insikt som mäter kundnöjdhet på avslutade bygglov (enkät skickas vid slutbesked). Verksamheten ska därför se över hur processerna hur kan förbättras. Några åtgärder har genomförts hittills i år, exempelvis effektivisering av expedieringsrutiner och återinförande av tjänsten administrativ handläggare, som främst avlastar handläggarna i enklare ärenden.
Uppdrag 2017 2018
Bygglov och detaljplaner I hög grad I hög grad

Uppdraget bygglov och detaljplaner bedöms ha utförts i hög grad

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgick till 12,6 mnkr vilket innebar ett budgetunderskott om 1,3 mnkr. Jämfört med 2017 ökade nettokostnaderna med 3,4 mnkr samtidigt som budgeten ökat med 1,1 mnkr. Intäkterna blev som budget vilket innebar en ökning om 1 mnkr mot föregående år. Personalkostnaderna ökade med drygt 4 mnkr jämfört med 2017 och genererade ett budgetunderskott om 1,1 mnkr. I avvikelsen utgör avgångsvederlag till tidigare förvaltningschef 0,7 mnkr. De övriga kostnaderna följde i stort budget med undantag för konsultkostnader inom översiktlig planering. Konsultkostnaderna avsåg Planprogram Sätila/Smälteryd, Kinna C och FÖP Mark nordväst. 

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 6,3 8,3 8,3 9,3
Verksamhetens kostnader 15,7 17,0 17,5 21,9
Budgetavvikelse 0,0 0,7 1,0 -1,3

Publicerad av: Marks kommun