Socialnämnden

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Socialnämnden ska ge stöd, vård och omsorg till människor som tillfälligt eller långsiktigt har behov av det, såsom stöd till personer med funktionshinder och stöd till barn och vuxna. Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten förutom äldreomsorg.

Verksamhet

 • Det pågår en planering för ett nytt boende anpassat för personer med förvärvad hjärnskada, d.v.s. personer som på grund av sjukdom eller olycka fått en funktionsnedsättning.
 • Kommunen ser ett behov av ett nytt boende för unga vuxna i behov av insatser som önskar flytta hemifrån och skaffa en egen bostad. Det finns idag ett antal beviljade boendebeslut som inte har kunnat verkställas då det inte finns boendeplatser.
 • Inom funktionshinder finns en ny målgrupp brukare som tidigare inte varit aktuell inom verksamheten. Det är framför allt yngre personer med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) ofta i kombination med drogmissbruk. Omhändertagandet av målgruppen är en stor utmaning för verksamheten och behovet av kompetenshöjande insatser för medarbetarna är påtaglig. Det finns behov av ett boende anpassat för denna målgrupp inom en snar framtid.
 • Det har anordnats ett flertal aktiviteter inom funktionshinder under året några exempel är, "Halv åtta hos mig", resa till Astrid Lindgrens värld, Göteborgsvarvet, Kinnaloppet, tipspromenader, grillafton på Smeatorpet i Fritsla, gardenparty på Kyrkås i Skene, alla aktiviteter har varit välbesökta och mycket uppskattade.
 • Vårdhästen Lilla My har bidragit till mycket nöje ute på våra enheter i stort sett hela sommaren. Rullstolarna som funnits tillgängliga vid Lygnern i Sätila har varit populära under sommaren, flera av våra brukare var där och badade.
 • Korttidsverksamheten har haft två sommarläger på Getterön, där deltagarna roade sig med bland annat Bounce Camp, strandtåg, krabbfiske, kubbspel, cirkus och naturligtvis sol och bad.
 • I Espevik ordnades ett veckoläger för brukare inom funktionshinder, detta läger har funnits i flera år och blir precis som de andra aktiviteterna allt populärare.
 • Under år 2018 har verksamheten kommit igång med brukarråd ute på enheterna. På ett brukarråd deltar brukare och gode män/förvaltare tillsammans med personal och enhetschef. Deltagarna kan framföra åsikter och idéer både vad det gäller det egna boendet, daglig verksamhet eller övriga enheter. Deltagarna kan även lämna förslag på aktiviteter som skulle kunna genomföras på egna boendet eller tillsammans med övriga verksamheter inom funktionshinder. Brukarna får komma till tals och upplever att de blir hörda, detta bidrar till en ökad känsla av medbestämmande samt en ökad livskvalitet.
 • Under hösten år 2018 har verksamheten utökat detta med centrala brukarråd, där representanter från olika särskilda boende och verksamheter inom funktionshinder deltar tillsammans med personal och gode män/förvaltare.
 • Det pågår ett arbete för att hitta lösning för mellangruppsboende i kommunen där ungdomen kan bo och få insatser på hemmaplan efter vistelse på institution, innan eget boende kan komma i fråga som nästa steg. Idag köper kommunen sådana platser. Verksamheten har gjort riktade insatser för att rekrytera flera egna familje- och jourhem och lyckats utöka antalet egna familjehem och jourhem.
 • Antalet ensamkommande har minskat betydligt de senaste åren. Vid utgången av år 2018 är 23 ensamkommande aktuella i verksamheten.
 • Ekås boende för ensamkommande omstrukturerades under året. HVB-delen lades ner och verksamheten flyttade till en gemensam lokal i stället för två separata. Boendet har varit stödboende sedan juni år 2018 och under hösten fattades beslut att stödboendet skulle avvecklas vid årsskiftet, då antal ensamkommande på boendet minskade. Vid årsskiftet 2018/2019 flyttade de kvarvarande sex ungdomar till studentlägenheter i stället. Mark har endast tagit emot två nya ensamkommande under året, vilka placerats i familjehem. Statsbidragen låg tidigare på högre nivåer, men motsvarar inte i dag de faktiska kostnader som verksamheten har. Verksamheten har också stått för tomhyror under juli-december, då både kontorslokal och tidigare boendedel tömdes.
 • I samverkan med Västra Götalandsregionen har en spädbarnsmottagning för gravida och mammor med behov av extra stöd startas i Mark hösten år 2018.

 

Uppdrag 2017 2018
Stöd till personer med funktionsnedsättning I hög grad I hög grad
Individ- och familjeomsorg I hög grad I hög grad

 

Ekonomi

Nämnden redovisade ett budgetunderskott med 16,3 mnkr. Årets nettokostnader uppgick till 362,2 mnkr vilket motsvarar en ökning med 25,2 mnkr eller 7,4 procent jämfört med år 2017.

Intäkterna blev som budget vilket innebar en minskning med 38,9 mnkr jämfört med föregående år. Av minskningen bidrog flyktingverksamheten mest där intäkterna var 36,4 mnkr lägre än under år 2017. Flyktingverksamheten minskade kontinuerligt under året och ansvarade för 23 barn vid årets slut. Under åren 2015–2016 var motsvarande siffra cirka 150 barn. Netto redovisade flyktingverksamheten ett underskott på 6,0 mnkr för 2018 att jämföra med redovisade överskott under 2015‑2017.

Funktionshinder redovisade ett budgetöverskott med 0,5 mnkr. Nettokostnaderna var 12,6 mnkr högre än 2017 vilket förklaras av ökade volymer och vårdtyngd inom såväl särskilt boende som personlig assistans. Under 2017 låg kostnadsökningen främst inom personlig assistans vilket innebar att budgeten ökades inför 2018. I efterhand kan konstateras att justeringen blev för stor eftersom assistansen redovisade överskott med 4 mnkr medan särskilda boenden visade underskott med 3,9 mnkr. Under året har några assistansärenden flyttats till boende vilket påverkade avvikelserna år 2018 men har beaktats i 2019 års budget.

Individ- och familjeomsorgen uppvisade ett underskott mot budget om 8,2 mnkr och jämfört med föregående år minskade nettokostnaderna med 2,3 mnkr eller knappt 2 procent. Intäkterna gav ett överskott mot budget på 1,4 mnkr motsvarande ett ej budgeterat statsbidrag medan personal- och övriga kostnader gav ett underskott på 9,7 mnkr. Av underskottet förklaras 4,5 mnkr av inhyrda konsulter som täckt upp i perioder av hög personalomsättning och tillfälligt vakanta tjänster. Resterande drygt 5 mnkr avsåg högre kostnader för köpt vård, framförallt för barn och ungdomar.

Den ökning av köpt vård som skett senaste två åren har sedan halvårsskiftet år 2018 bromsat in och var 700 dygn färre jämfört med 2017. Kostnadsnivån för utbetalt försörjningsstöd summerade till 22 mnkr, att jämföra med 24,5 mnkr för år 2017. Förklaringen var att senaste årens minskning som skett i antal hushåll med försörjningsstöd fortsatt under år 2018.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 65,3 119,9 87,5 48,6
Verksamhetens kostnader 366,8 434,7 410,7

410,8

Budgetavvikelse 0,5 0,9 -2,0 -16,3

Publicerad av: Marks kommun