Teknik- och servicenämnden

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Vatten och avlopp, avfallshantering, gator, vägar och parker är teknik- och servicenämndens stora ansvarsområden. Dessutom har nämnden ansvar för service inom den kommunala organisationen, till exempel underhåll av lokaler, fritidsanläggningar samt städning och den kost som tillagas och serveras i förskolor, skolor samt inom äldreomsorgen

Verksamhet

  • Det mycket varma och torra vädret under våren och sommaren innebar att kommunens vattenreserver inte fyllts på i önskad takt och under sommaren infördes bevattningsförbud för alla med kommunalt vatten. I samband med att bevattnings­förbudet infördes gick verksamheten också ut med en allmän information kring hur kommuninvånarna kan spara på vattnet.
  • Under året har omfattande VA-arbeten genomförts på Kyrkogatan. VA-ledningsnätet har både lagts om och relinats. En del störningar i trafiken har förekommit men fastigheterna längs gatan har varit tillgängliga för trafik i princip hela tiden. Tidigare har det varit många vattenläckor på denna ledningssträcka och genomförda åtgärder leder till en säkrare vattenförsörjning för abonnenterna i området samt mindre utläckage av dricksvatten och inläckage till avloppssystemet. VA-ledningarna i Andra Vallåsgatan är förnyade och projektet färdigställdes under året.
  • En vädermässigt besvärlig avslutning på vintern med mycket halka ställde till en del problem i hämtningen av hushållsavfall i början av året. Den nya återvinnings­centralen på Skene skog har fungerat bra och mängden avfall som kommit in 2018 har ökat markant.. Anläggningens utformning gör att kund- och entreprenörstrafik är åtskilda vilket skapar en säkrare, tryggare och mer trivsam miljö.
  • Under första halvåret genomfördes byggnationen av en helt ny lekplats; Stationsparken i Kinna. Lekplatsen har tema ”Trafik” och blev färdigställd i juni. I juni förvärvade kommunen också den nya lekplatsen Backagårdsparken vid Backagårdsbadet i Kinna från Marks Bostads AB. Driftansvaret övergår därmed till gata-/parkenheten. Dessa båda lekplatser skapar en ökad möjlighet till rekreation och utomhusaktivitet för både kommuninvånare och besökare.
  • Strömskolans om- och tillbyggnad är i produktionsfas och nybyggnaden beräknas klar i februari 2019. Ombyggnaden för kök och matsal samt utvändiga skolgårdsåtgärder ska vara klara till höstterminen 2019.
  • Projektering och upphandling pågår för byggnation av ny stallbyggnad vid Bosgården i Örby. Byggarbetet beräknas starta under våren 2019 om erforderliga politiska beslut fattas. Den gamla stallbyggnaden kommer att rivas för att ersättas med en ny byggnad på samma plats, den bedöms som uttjänt och fyller inte dagens mått för djurhållning och säkerhet.
  • En tillbyggnad projekteras för Horredshallen. Projektet avser en förlängning av den stora hallen för att fylla erforderliga måttkrav för de sportaktiviteter som bedrivs i hallen. En ny aktivitetshall för skolidrott, bordtennis med flera aktiviteter planeras att byggas intill den befintliga hallen. Omklädningsdelen kommer att ytskiktsrenoveras och förses med ny ventilation m.m. Byggarbetet startar under våren 2019 och projektet ska vara klart under 2020.
  • Förstudier för ett flertal skolprojekt har genomförts, bland annat för Stommenskolan, Ubbhultsskolan, Örbyskolan samt kontorslokaler inom Kunskapens Hus. Nya förstudier för bland annat Ängskolan F-6 och 7–9, två nya förskolor inom Kinna-/Skeneområdet samt Fritslaskolan beräknas bli klara under 2019. En statusutredning om Kungabergsbadet i Fritsla samt Kaskad har genomförts och redovisats för Kommunstyrelsens arbetsutskott.
  • Nytt livsmedelsavtal finns nu med lokal leverantör gällande färskt fläskkött och charkprodukter, Lillegårdens Kött och Chark AB. Lillegårdens råvaror kommer från lokala gårdar, Öxabäckskött gällande nötköttet och Vik gård i Öxnevalla gällande fläskköttet. Huvudgrossistavtalet är även det nytt med Martin & Servera AB.
Uppdrag 2017 2018
Vatten- och avloppsförsörjning I hög grad I hög grad
Avfallshantering Helt I hög grad
Gator Delvis Delvis
Vägar Delvis Delvis
Parker I hög grad I hög grad

 

Ekonomi

Teknik- och servicenämnden redovisade ett överskott med knappt 0,9 mnkr som per huvudverksamhet fördelade sig mellan lokalförsörjning (+4,3 mnkr), kost och städ (-2,1 mnkr) och gata/park (-1,6 mnkr). Nämnden bad redan i aprilrapporten om att få redovisa underskott med anledning av förväntat underskott för vinterväghållning men fick precis som övriga nämnder en uppmaning att försöka hålla budget.

Nämndens intäkter var 13,8 mnkr högre än budget vilket förklaras av större omsättning än förväntat inom framförallt kost och städverksamheten och naturvårdslaget.

Personalkostnaderna var 4,2 mnkr lägre än budget men ökade inom vissa verksamheter såsom kost- och städ samt naturvårdslaget som visade underskott med anledning av ökade uppdrag. Lokalförsörjning bidrog till överskottet med anledning av flera vakanta tjänster.

Nämndens övriga kostnader var 17,1 mnkr högre än budget främst med anledning av högre omsättning som nämnts ovan men även högre kostnader för vinterväghållning bidrog till underskottet.

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 445,5 469,9 475,9 392,1
Verksamhetens kostnader 496,1 499,7 502,7 439,7
Budgetavvikelse 2,7 6,4 -1,1 0,9

Publicerad av: Marks kommun