Valnämnden

Senast uppdaterad den 16 april 2019

Valnämnden är lokal valmyndighet med ansvar i kommunen för allmänna val. I val som gäller hela landet ansvarar varje kommun också för att det i kommunen finns röstningslokaler som i fråga om öppethållande, tillgänglighet och lokalisering ger väljarna goda möjligheter att rösta.

Verksamhet

Valnämnden har under år 2018 planerat och genomfört valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september.

En nyhet för året har varit obligatorisk utbildning för alla som arbetar som röstmottagare i samband med valet. Valnämnden har under perioden maj-augusti utbildat 251 röstmottagare.

Valdeltagandet i Riksdagsvalet 2018 uppgick i Marks kommun till 87,99 procent. En ökning sedan valet 2014 med 1,57 procentenheter.

Uppdrag 2017 2018
Val Helt Helt

 

Ekonomi

Valnämnden redovisade ett budgetöverskott om 0,1 mnkr. Bidrag till RKL-valet samt arvodeskostnader till nämnd och röstmottagare blev något högre än förväntat medan övriga kostnader som annonsering och inköp av material blev något lägre än budgeterat.

Valnämnden har beslutat att använda kommunens egna sidor i Markbladet för all annonsering vilket gjort att kostnaden för denna post har blivit lägre. 

mnkr 2015 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,7
Verksamhetens kostnader 0,2 0,1 0,1 1,7
Budgetavvikelse -0,1 0,0 0,0 0,0

Publicerad av: Marks kommun