Flerårsjämförelse

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Spinnerskan i Mark AB:s ekonomiska utveckling i sammandrag.

  2018 2017 2016 2015
Koncernen        
Nettoomsättning, tkr 332 129 317 386 309 874 297 957
Resultat efter
finansiella poster, tkr
15 980 7494 9804 6142
Balansomslutning, tkr 1 599 540 1 499 933 1 420 461 1 330 026
Antal anställda, st. 80 80 79 77
Soliditet, % 9,9 9,6 9,8 8,0
Avkastning på totalt
kapital, %
2,6 2,3 2,5 2,6
Avkastning på eget
kapital, %
10,1 5,2 7,1 5,8
         
Moderbolaget        
Nettoomsättning, tkr 2 849 2354 2341 2540
Resultat efter
finansiella poster, tkr
-619 -431 -266 -1735
Balansomslutning, tkr 369 215 368 812 370 020 343 626
Soliditet, % 20,6 20,7 20,7 15,1

 

Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital (överkursfond) Annat eget kapital Summa eget kapital
Koncernen        
Eget kapital 2017-12-31 30 200 24 900 88 915 144 015
Nyemission     - -
Årets resultat     13 996 13 996
Eget kapital 2018-12-31 30 200 24 900 102 911 158 011
         
Moderbolaget        
Eget kapital 2017-12-31 30 200 0 46 207 76 407
Nyemission     - -
Årets resultat     -282 -282
Eget kapital 2018-12-31 30 200 0 45 925 76 125

 

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de balanserade vinstmedlen och årets resultat för moderbolaget, sammantaget 45 925 tkr, balanseras i ny räkning.

Resultat och ställning

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande balans- och resultaträkningar samt kassaflödesanalys.

Publicerad av: Marks kommun