Förvaltningsberättelse

Senast uppdaterad den 15 april 2019

Spinnerskan i Mark AB äger dotterbolagen Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. Här kan du läsa om bolagens verksamhet under 2018.

Spinnerskan i Mark AB ska som moderbolag äga och förvalta aktier i helägda kommunala bolag. Ändamålet är att samordna verksamheterna i de kommunala bolagen och att verka för koncernnytta för hela kommunen genom att tillsammans med kommunen söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget bildades i december 2006 då samtliga aktier i kommunens helägda företag förvärvades.

Ägarförhållanden

Spinnerskan i Mark AB, som är ett av Marks kommun helägt bolag, äger följande dotterbolag till 100 procent:

  • Marks Bostads AB 
  • Mark Kraftvärme AB
  • Marks Fastighets AB

Verksamheten under räkenskapsåret

Spinnerskan i Mark AB har under 2018 haft sex styrelsemöten. Ärenden som behandlats är bland annat koncernrapport för 2017 med beslut om bokslutsdispositioner för koncernen. Även moderbolagets egen årsredovisning och dotterbolagens årsredovisningar har beslutats. Övriga frågor som behandlats av styrelsen är aprilrapport 2018, budget 2018 samt budget för perioden 2019–2022. 

I samband med att en ny dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 har styrelsen utsett ett dataskyddsombud och en dataskyddsassistent. 

I koncernen genomfördes under 2018 en utredning av Mark Kraftvärme AB:s verksamhet både avseende fjärrvärmedelen och bredbandsverksamheten. Genomlysningen visade att Mark Kraftvärme AB har goda förutsättningar att fortsatt bedriva den typ av verksamhet som bolaget gör idag. Spinnerskans styrelse har utifrån detta gjort bedömningen att avkastningskravet inte behöver justeras av kommunfullmäktige. 

Spinnerskan i Mark AB köpte under året samtliga tjänster från Marks kommun och har ingen egen personal anställd. De administrativa tjänster som Marks kommun utför för övriga koncernbolag faktureras moderbolaget, som sedan vidarefakturerar dotterbolagen. 

Marks Bostads AB

Dotterbolaget Marks Bostads AB:s verksamhet under räkenskapsåret.

Mark Kraftvärme AB

Dotterbolaget Mark Kraftvärme AB:s verksamhet under räkenskapsåret.

Marks Fastighets AB

Dotterbolaget Marks Fastighets AB:s verksamhet under räkenskapsåret.

Koncernen

Viktiga förhållanden och finansiella instrument i koncernen under räkenskapsåret.

Publicerad av: Marks kommun