Användning av finansiella instrument

Senast uppdaterad den 25 april 2019

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen använder koncernbolagen finansiella derivatinstrument.

Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från varandra för de enskilda lånen. Det ger möjlighet att när som helst förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden utan att kapitalbindningen påverkas. Vid årsskiftet uppgår koncernens utestående ränteswapavtal till 720 mnkr, föregående år 700 mnkr. Marknadsvärdet beräknas till -44 034 tkr, föregående år -58 489 tkr. En utförligare redovisning finns under not 20.

Publicerad av: Marks kommun