Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Under året har Mark Kraftvärme AB varit föremål för en genomlysning av verksamheten både vad gäller fjärrvärme och fiberverksamhet.

Syftet har varit att utvärdera om verksamheten bedrivs på marknadsmässiga grunder och om det finns behov av att fullmäktige fattar beslut om nya avkastningskrav. De två utredningar som gjorts visar att bolaget har en verksamhet som håller god kvalitet och har förutsättningar att lämna resultat enligt ägarens krav. Beslutet tills vidare är därmed att inga nya avkastningskrav behöver ställas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hantera frågan om bredbandstäckning inom kommunen och som en följd av det utreda eventuella ytterligare uppdrag för Mark Kraftvärme AB. 

För Marks Fastighets AB är tidplanen för avveckling fortfarande oviss. Ett steg i rätt riktning har tagits i och med att förstudien kunde genomföras 2018. Fortfarande kvarstår beslut om själva saneringen och finansiering av denna vilket är en förutsättning för att fortsätta avvecklingen av bolaget. 

Marks Bostads AB bedöms ha goda förutsättningar att fortsätta utveckla sitt fastighetsbestånd och därigenom bidra till kommunens utveckling. Lönsamheten är stabil men det finns utmaningar i en hög nybyggnationstakt samtidigt med ett äldre fastighetsbestånd som kräver stora underhållsinsatser. 

Sammantaget är bedömningen att koncernens bolag har goda framtida möjligheter. De osäkerhetsfaktorer och väsentliga risker som koncernen är utsatt för beskrivs i tabellen på nästa sida.

I tabellen nedan beskrivs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen.

Risk Kommentar
Ränterisk Koncernen har en upplåning på 1 107 mnkr. Genom swapar och andra avtal om räntebindingstider bedöms resultateffekten vid en räntehöjning som begränsad. Dock ökar en högre belåningsgrad koncernens känslighet och risk vid räntehöjningar. Koncernen har också ett lån från Marks kommun på 203 mnkr. Räntan på det lånet är fast på 0,5 procent.
Refinansieringsrisk Risken att inte kunna omsätta befintliga lån, eller vid behov inte kunna ta upp nya, bedöms som liten. Marks kommun som äger moderbolaget går i borgen för koncernens lån. Kommunen är medlem i Kommuninvest som genom hög kreditrating har goda möjligheter att finansiera sin utlåning till kommuner och de kommunala bolagen även vid finansiella kriser.
Klimat Varma vintrar ger sämre resultat för Mark Kraftvärme AB, men bättre för övriga bolag. Nettoeffekten blir dock negativ.  
Anläggningsrisk,
Mark Kraftvärme AB
Bolagets produktionsanläggningar är försäkrade.
Bränslepriser Bränslepriserna för Mark Kraftvärme AB omförhandlas årligen. Eventuella höjningar gäller från 1 juli och får därför halv genomslagskraft.
Taxebundna kostnader De taxebundna kostnaderna är en stor del av Marks Bostads AB:s driftkostnader.
Nedskrivningsprövningar

Kravet på nyproduktion inom Marks Bostads AB har ökat. Risk vid nyproduktion samt vid stora underhållsåtgärder är att det bokförda värdet på fastigheten överstiger marknadsvärdet, vilket innebär att en nedskrivning av det bokförda värdet måste göras. 

Motsvarande nedskrivningsprövning gäller för Mark Kraftvärme AB. En nedskrivning av värdet ska göras om tillgångarna inte bedöms ge marknadsmässig avkastning. 

Vakanser För närvarande bedöms vakansrisken för Marks Bostads AB som låg men risken ökar vid större andel nybyggnation. 

Publicerad av: Marks kommun