Ekonomi

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 9,4 mnkr (att jämföra med -19,4 mnkr föregående år). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -0,1 mnkr (-0,1). Den stora skillnaden i resultat mellan åren beror till största delen på den nedskrivning om 21 mnkr som gjordes 2017 samt att bolaget i år har sålt elcertifikat och utsläppsrätter i ett gynnsamt marknadsläge.

Intäkterna har totalt ökat med 9,9 mnkr, eller 10,9 procent, för fjärrvärme och stadsnätsverksamheten sammantaget. Försäljningen av fjärrvärme, ånga och el är högre jämfört med 2017. Försäljningen av elcertifikat och utsläppsrätter har också bidragit till en intäktsökning. Även stadsnätsverksamheten visar på högre intäkter vilket beror på fler sålda stadsnätsanslutningar samt något bättre intäkter från tjänsteleverantörer. 

På kostnadssidan är nivåerna i stort sett lika med föregående år borträknat kostnader för av- och nedskrivningar. Avvikelser finns mellan de olika kostnadsposterna, råvarukostnader är exempelvis högre medan driftkostnader är motsvarande lägre. Personalkostnaderna har ökat med 2,1 procent men är lägre än planerat till följd av vakanser, mindre övertid och lägre sjukfrånvaro. Avskrivningskostnaderna för bolaget blev 19,7 mnkr (40,0) vilket är något lägre än planerat bland annat beroende på senareläggning av projekt inom

stadsnätsverksamheten. 

Fjärrvärmeverksamheten har under året investerat 1,8 mnkr bland annat i köp av Hyssna panncentral samt i en solcellsanläggning. Stadsnätsverksamheten har fortsatt utbyggnaden av fiber i Kinna, Skene, Örby, Horred, Rydal och Örby Krok. Total investeringskostnad är 40 mnkr. Den årliga nedskrivningsprövning som har gjorts för 2018 visar att det inte finns något nedskrivningsbehov. 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt innebär en avkastning på eget kapital om 14,4 procent. Till följd av det negativa resultatet 2017 är snittet över en fyraårsperiod -4,9 procent vilket är lägre än ägarens krav på 3 procent. Soliditeten har ökat till 27,7 procent (26,6) och uppfyller ägarens krav om minst 20 procent.

Publicerad av: Marks kommun