Framtiden och riskbedömning

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Mark Kraftvärme AB har tecknat ett drift- och underhållsavtal med kommunen där bolaget sköter driften och underhållet av kommunkoncernens fiberbaserade förvaltningsnät för datakommunikation mellan orter och byggnader. Diskussioner pågår om att utöka till ett helhetsansvar där även inomhusnät ingår som idag inte hanteras av bolaget.

Fiberutbyggnad i områden som inte blivit klar under 2018 fortsätter även nästa år. Planen är att vara färdig med utbyggnaden i slutet av 2019. Efter avslutad upphandling är det klart att byte av förbränningsroster till Assbergsverkets kraftvärmepanna kommer att ske under sommaren 2019 och utföras av en dansk leverantör. 

Stora investeringsbehov i kombination med en lönsamhet som inte följer marknadsmässiga avkastningskrav kan innebära en risk att bolagets tillgångar är för högt värderade och måste skrivas ned. Bolaget gör årligen en nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar.

Nedan beskrivs övriga väsentliga risker samt hur bolaget hanterar dessa: 

Kreditrisk

Bolaget arbetar aktivt för att minimera kreditriskerna och har under företagets 20 år endast haft mycket små kreditförluster. 

Ränterisk

Bolagets verksamhet är kapitalintensiv och finansieras huvudsakligen via upplåning vilket innebär en risk om marknadsräntan stiger de kommande åren. För att begränsa effekter av variationer i marknadsräntor har bolaget valt att säkra delar av låneportföljens räntenivå med hjälp av ränteswapar. Refinansieringsrisken bedöms som liten då Marks kommun, som äger moderbolaget i koncernen, är medlem i Kommuninvest och ställer borgen för koncernbolagens lån.

Anläggningsrisk

Bolaget har produktionsanläggningar och övriga anläggningar sakförsäkrade genom försäkringsbolaget Gjensidige. Dessutom finns en miljöförsäkring genom AIG. 

Elrisk och risk med utläppsrätter

Bolaget arbetar med försäljning av el, elcertifikat och utsläppsrätter. Riskerna behandlas genom periodisk försäljning enligt marknadspris. 

Bränsleprisrisk

Biobränslen upphandlas i tre- till fyraårsperioder med eventuella prisförhandlingar en gång per år. Biobränsleprisförändringar sker från och med den första juli, vilket betyder att nya eventuella prisförändringar bara får halv genomslagskraft första året. 

Teknikutveckling

Fibersatsningen i bolaget kan i framtiden innebära en risk om det sker ett teknikskifte som kullkastar möjligheterna med fiber och gör det svårt att få tillräcklig ekonomisk avkastning.

Publicerad av: Marks kommun