Händelser under året

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Mark Kraftvärme AB har under året producerat och levererat fjärrvärme och ånga som planerat. Produktionen har varit miljömässigt bra med 99,4 procent andel biobränslen och begränsad åtgång av eldningsolja vilket lett till låga utsläpp av fossil koldioxid.

De fåtal driftstopp som inträffat har varit kortare och uppstått till följd av inkopplingar av nya kunder eller reparationer på fjärrvärmenätet. Totalt har 17 nya fjärrvärmekunder anslutits under 2018 vilket är en ökning jämfört med föregående år då antalet nya kunder var 12. 

Produktion och försäljning av el har varit i nivå med tidigare år men något lägre än planerat. En bidragande orsak till den lägre elproduktionen är stängningen av turbinen en månad tidigare än normalt på grund av för lågt värmeunderlag. Stora delar av bolagets innehav av elcertifikat har sålts under året då marknaden varit gynnsam.

Utbyggnaden av stadsnätet har fortsatt i samma takt som föregående år. I orterna Kinna, Skene, Örby, Horred och Rydal är nätet utbyggt. I området Krok, Örby pågår fortfarande byggnation och kunderna beräknas vara inkopplade under våren 2019. I Haby planeras stadsnätsanslutningar att ske under 2019. Totalt har Mark Kraftvärme AB tecknat 6 285 avtal om stadsnätsanslutning. Av dessa var 5 723 driftsatta vid årets slut vilket ger 91 procent andel driftsatta anslutningar. År 2017 var motsvarande andel 53 procent. Samarbetet med Marks Bostads AB har fortsatt och inom Marks Bostads AB:s lägenhetsbestånd är flertalet lägenheter anslutna. I de mindre orterna kommer anslutning och inkoppling att pågå under de närmaste åren. 

Bolaget har en utmaning i att öka andelen stadsnätsanslutningar som valt tjänsteleverantör. Utfallet för 2018 är 63 procent, jämfört med föregående år 57 procent. Den förhållandevis låga andel som valt tjänsteleverantör beror till största delen på att boende i Marks Bostads AB:s lägenheter inte valt tjänsteleverantör i stadsnätet utan fortfarande använder befintlig tjänsteleverantör i det äldre kopparbaserade fastighetsnätet.

Publicerad av: Marks kommun