Ekonomi

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 10,2 mnkr (att jämföra med 21,9 mnkr föregående år). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 8,6 mnkr (17,0).

Intäktsmässigt ökade hyresintäkterna med 4,8 mnkr till 254,5 mnkr och övriga förvaltningsintäkter med 1,0 mnkr till 5,0 mnkr. Den totala omsättningen uppgår till 259,5 mnkr jämfört med 253,7 föregående år. Av hyresintäkternas ökning utgjorde minskat hyresbortfall 0,7 mnkr. Övriga förvaltningsintäkter ökade främst beroende på ökad extern försäljning. 

Driftkostnaderna har ökat med 7,3 mnkr vilket är motsatt utveckling mot föregående år då kostnaderna gick ner med 3 mnkr. Ökningen beror på högre kostnader för personal, fastighetsskötsel och reparationer. Kostnader för underhållsåtgärder har ökat med 2,1 mnkr, främst relaterat till lägenhetsunderhåll. Av- och nedskrivningar uppgår till 40,7 mnkr vilket är en ökning med 3,6 mnkr. Under året har nedskrivning av fastigheter gjorts med 1,3 mnkr (0,7). 

Årets investeringar i byggnader och mark uppgick till 158,1 mnkr (76,5). Av investeringarna stod nybyggnation av 10 lägenheter i Björketorp för 13,8 mnkr, ombyggnation av lokaler till 21 lägenheter för 32,9 mnkr och ROT-renoveringar för 65,6 mnkr. Nettoöverföringen från pågående projekt var 64,5 mnkr. 

Investeringarna resulterade i en nyupplåning om 80,0 mnkr. Totalt har Marks Bostads AB lånat upp 847 mnkr hos Kommuninvest. Trots nyupplåning har årets räntekostnader minskat med 0,8 mnkr till 17,4 mnkr. Borgensavgiften till Marks kommun är oförändrat 0,3 procent och innebär en årskostnad på 2,3 mnkr. Den genomsnittliga effektiva räntan (exklusive borgensavgift) var vid årsskiftet 1,72 procent och räntebindningstiden 3,44 år. 

I och med årets resultat uppgår direktavkastningen på totalt kapital till 4,4 procent. Över en fyraårsperiod är snittet 4,8 procent vilket klart uppfyller ägarens krav om 4,0 procent. Soliditeten har minskat till 19,7 procent (20,4) men uppfyller ägarens krav på minst 15,0 procent. 

En nedskrivningsprövning av bolagets fastigheter görs årligen. Om det bokförda värdet överstiger marknadsvärdet ska en nedskrivning göras. Värderingen utförs internt med hjälp av värderingsverktyget Datscha. Värderingsmodellen bygger på förväntade kassaflöden samt ett beräknat restvärde vid kalkylperiodens slut. Marknadsinformation i form av schabloniserade direktavkastningskrav och kalkylräntor kommer från fastighetskonsultbolaget Newsec. Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av året till 1 742 mnkr (1 635). 

Under 2018 uppmärksammades ett nedskrivningsbehov för fastigheten Skene 6:98. I och med aktivering av kostnader för ombyggnation av lokal till lägenhet har det bokförda värdet blivit för högt och därför skrivits ned med 1,3 mnkr.

Publicerad av: Marks kommun