Framtiden och riskbedömning

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Digitalisering är en framtidsfråga inom fastighetsbranschen och så även för Marks Bostads AB. Teknikutvecklingen kommer att påverka interna arbetssätt och ge möjligheter till effektivisering men också skapa ökad kundnytta i form av nya hyresgästrelaterade tjänster. Utbyggnaden av fiber är en viktig förutsättning för digitaliseringen och bolaget räknar med att ha anslutit lägenheterna även i de mindre orterna under 2019.

Målsättningen för Marks kommun är att växa befolkningsmässigt. Det geografiska läget med närhet till flera städer och till Landvetter flygplats talar för goda möjligheter till tillväxt. Marks Bostads AB har en viktig roll i detta som en aktör i att tillgodose ökat behov av boende. Tillgång till byggrätter och rådande konjunkturläge kan begränsa möjligheterna. 

Bolagets finansieringsmöjligheter bedöms som goda även om det finns en risk att ökad belåningsgrad ökar känsligheten och gör bolaget mer utsatt vid räntehöjningar. Ränterisken hanteras genom att använda finansiella derivatinstrument. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från varandra för att bättre kunna möta förändringar. Refinansieringsrisken bedöms som liten då Marks kommun, som äger moderbolaget i koncernen, är medlem i Kommuninvest och ställer borgen för koncernbolagens lån. 

En risk för bolaget är att ökad nybyggnation skapar framtida vakanser och därmed hyresförluster. För närvarande bedöms dock risken för vakanser som låg då det är stor efterfrågan på lägenheter. Marks Bostads AB jobbar också långsiktigt med att skapa attraktiva boenden och vara en attraktiv hyresvärd för att minska denna risk. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att fastighetsbeståndet har ett stort behov av framtida yttre underhåll då genomsnittligt värdeår är 1976. Risken för oförutsedda underhållskostnader kräver att bolaget jobbar aktivt med att planera och bedöma underhållsinsatser för att minska risken.

Publicerad av: Marks kommun