Händelser under året

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Under 2017 har både nyproduktion och renovering av lägenheter genomförts. Bolaget har också arbetat för ökad trygghet och tillgänglighet.

Ett flertal projekt med fokus på integrationsfrågor har genomförts under året. Arbetet har skett utifrån perspektivet att utveckla socioekonomiskt utsatta områden och arbeta med mångkulturella frågor. Ett av projekten avser nybyggnation av Backagårdsparken, en lekplats i anslutning till Backagårdsbadet och området Snickaren i Kinna. Satsningen syftar till att skapa möjligheter för samvaro för alla inom upptagningsområdet, inte bara boende i hyreshusen. Byggnationen har möjliggjorts genom bidrag från Boverket och i samarbete med kommunen. Lekplatsen invigdes den 2 juni 2018. Ytterligare ett projekt med syfte att skapa samlingsytor för social samvaro och mångkulturellt utbyte har varit Träffpunkt Hedbo. I detta område har lekytor och en scen skapats i anslutning till kvarterslokalen. Färdigställandet skedde under sommaren 2018. 

Tillsammans med Marks kommun har Marks Bostads AB inrättat en tjänst som Boinformatör med uppgift att informera och stödja nyanlända i frågor som har med boendet att göra. Idén kommer från bolagets uppsökande informationsverksamhet i samband med utbildningar inom SFI (Svenska för invandrare). Resultatet av projektet har varit positivt och kommer delvis att implementeras i befintlig organisation. 

I syfte att verka för ökad trygghet inom kommunen och bostadsområdena pågår ett samarbete med polisen och kommunen. Parterna har tecknat ett ”medborgarlöfte” för gemensamma satsningar. Utifrån detta jobbar Marks Bostads AB aktivt för att få till grannsamverkansgrupper och regelbundna trygghetsvandringar inom de större bostadsområdena. Denna verksamhet pågår kontinuerligt och utökas efter hand. 

Vad gäller bostadsförsörjning har Marks Bostads AB i uppdrag att bygga i snitt 45 nya lägenheter per år under perioden 2017–2020. Utmaningar i flera av planeringsprocesserna har medfört att perioden inletts svagt men under 2018 har flera projekt påbörjats och kommer att utökas 2019–2020. Bland de byggnationer som färdigställts under året kan nämnas 10 lägenheter i Björketorp och 6 lägenheter inom projektet ”Lokal till lägenhet”. Pågående byggnationer avser 24 lägenheter av radhuskaraktär på Vipgränd i Kinna och 56 lägenheter på Ängahagen i Skene. Preliminär byggstart för Ängahagen är april 2019. Byggnationen sker i två etapper där den senare etappen beräknas vara färdig sommaren 2021. 

Under 2018 förvärvades mark i Kinnaström där det finns en detaljplan som medger byggnation av upp till 90 lägenheter med blandad upplåtelseform. Övertagande och påbörjande av planering för området sker under våren 2019. I Horred planeras uppstart för nybyggnation av 13 lägenheter. Möjlighet finns även att påbörja bygglovsansökan för 31 lägenheter på Risma etapp 2. Kommande år beräknas planarbetet för nya lägenheter i Sätila 5:15 och Sätila 4:3 bli klart. Markanvisningsavtal är också begärda för fastigheter i Fotskäl samt i Kinna för kvarteret Snickaren. I Horred har Marks Bostads AB sedan tidigare en markanvisning. Detaljplanen för del av Horred är ute på samråd och ger bolaget möjlighet till framtida byggnation om cirka 50 lägenheter totalt. 

Projektet "Underhållsplaner av 50–70-talshus" följer de uppsatta målen. Arbetena har omfattat såväl yttre miljöer som inomhusmiljö. Fastigheter har försetts med nytt klimatskydd och attraktiva entréer och inomhus har klimatet förbättrats bland annat genom nya fönster och mekanisk ventilation. Den yttre miljön har förbättrats och fått ett mer enhetligt utseende genom nya uteplatser, planteringar och tydliga gångstråk. Tvättstugor har lyfts upp från källarlokaler till gårdar för ökad tillgänglighet och trygghet. På prov har bolaget också testat nedgrävda sopkärl, så kallade ”Moloker”, som ersätter tidigare sophus. Under året som gått har totalt 104 lägenheter färdigställts inom dessa underhållsprojekt och till och med 2018 kommer totalt 1 108 lägenheter ha renoverats sedan "Underhållsplaner av 50–70-talshus" påbörjades.

Publicerad av: Marks kommun