Miljöpåverkan

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Marks Bostads AB har under 2018 fortsatt sitt arbete med energibesparande åtgärder vad gäller förbrukning av värme, vatten och el.

Bolaget har ett fåtal lägenheter som värms upp med elpanna eller direktverkande el och arbetar aktivt för att minska denna uppvärmningsform. På äldreboendet Lindäng i Skene har en solcellsanläggning installerats på taket. Arean av solcellsmodulen är 512 m2 och uppskattas kunna producera 60 500 kWh per år. All el som produceras förbrukas i fastigheten. 

Som ett led i att förbättra utomhusmiljön kring soputrymme har bolaget, förutom att gräva ner sopkärl, även satsat på att underlätta tömning och sortering av återvinningsmaterial. Satsningarna kombineras med information om sopsortering via dörrknackning hos hyresgästerna. En viss förbättring har märkts i sopsorteringen men arbetet med kommunikation kring avfallshantering kommer att fortsätta. 

Allmännyttans intresseorganisation SABO lanserade i slutet av 2018 ett nytt klimatinitiativ där de övergripande målen är fossilfri allmännytta och 30 procents lägre energianvändning år 2030. Marks Bostads AB planerar att ansluta sig till klimatinitiativet och internt sätta upp mål som är realistiska utifrån bolagets förutsättningar vad gäller framtida energibesparingar.

Publicerad av: Marks kommun