Ekonomi

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -98 tkr (att jämföra med 8,3 mnkr föregående år). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -144 tkr (0,4 mnkr).

Föregående år sålde bolaget en fastighet med reavinst vilket höjde resultatet under det året. Någon motsvarande försäljning av fastighet har inte skett 2018. Jämfört med budget är resultatet klart bättre vilket förklaras av nya hyresavtal som har ökat intäkterna, lägre underhållskostnader samt lägre kostnader för central administration. Investeringen i ny pannanläggning föregående år har utvärderats under hösten 2018 och visat sig vara lönsam. 

Ägaren ställer inget avkastningskrav eller soliditetskrav på bolaget men sett över den senaste fyraårsperioden blev avkastningen i snitt 9,1 procent (11,0 procent). Soliditeten ökade från 59,2 procent till 66,0 procent.

Publicerad av: Marks kommun