Framtiden

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Det faktum att oljeföroreningen och efterföljande sanering fortfarande är under utredning medför att Marks Fastighets AB kvarstår som ägare av Rydalsfastigheten tills vidare. Avvecklingen blir därmed fördröjd vilket är i linje med vad kommunfullmäktige fattat beslut om i ett tilläggsbeslut 2017 där det anges att avvecklingen får avvakta tills föroreningen är åtgärdad eller i varje fall tills den är utredd och börjar åtgärdas.

För konferensdelen är målsättningen att öka den externa uthyrningen samt att utveckla konferensverksamheten. Som ett led i detta har bolaget sett över prisnivåerna för den externa uthyrningen och lagt en grund för utökad konferensverksamhet. Kommunens satsning på konferensvärd bidrar också till att höja nivån på konferensverksamheten.

Publicerad av: Marks kommun