Händelser under året

Senast uppdaterad den 25 april 2019

Frågan om sanering av den konstaterade oljeföroreningen på fastigheten i Rydal har fortsatt varit aktuell för Marks Fastighets AB. Kommunstyrelsen fattade under 2017 beslut om att Marks kommun åtar sig huvudmannaskapet för att genomföra en utredning av det förorenade området. Åtagandet villkoras av att kommunen får statligt bidrag för att genomföra utredningen.

En bit in på året kom beskedet från Länsstyrelsen att myndigheten via Naturvårdsverket kunde bevilja en förstudie med full ersättning. Detta under förutsättning att Marks kommun tog på sig projektledaransvaret och garanterade att förstudien slutfördes under 2018. Med hjälp av ett konsultbolag har Marks kommun slutfört detta arbete under hösten. En fullständig rapport lämnas i februari 2019, vilken också delges Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Naturvårdsverket. Därefter vidtar en ansökan om statlig sanering av området. Eventuella beslut om sanering av området kan tidigast lämnas under 2019. 

Sedan tidigare år är beslutet att Marks Fastighets AB ska avvecklas och fastigheterna säljas. Situationen kring oljeföroreningen gör att bolagets avveckling har flyttats fram. Förutom Rydalsfastigheten innehar bolaget fastigheten Assberg 1:82 som hyrs ut till Stora Enso. Hyresgästen har i ett tidigare skede erbjudits att köpa fastigheten men avböjt. VD har därför, med stöd av fastighetsmäklare, fortsatt arbetet med att hitta en köpare till fastigheten. 

Vad gäller uthyrning av lokaler i Rydalsfastigheten så har flera avtal tecknats under året. Studio Ek Tableware hyr den så kallade verkstaden. Kultur- och fritidsförvaltningen har hyrt ett antal kontorsrum men denna förhyrning avslutades vid årsskiftet. Den största hyresgästen i Rydalsfastigheten är Marks kommun i och med Rydals museum men även förvaltningarnas interna bokningar av konferensdelen utgör en betydande del. Kommunen har anställt en konferensvärd i syfte att förbättra servicenivån kring både museiverksamheten och den interna förhyrningen av konferenslokaler. 

Under hösten 2018 har Marks Fastighets AB investerat i en ny ventilationsanläggning för konferensdelen. Arbetet med att förbättra utemiljön har färdigställts liksom kartläggningen av tillgänglighet för funktionshindrade i Rydalsfastigheten.

Publicerad av: Marks kommun