Ekonomi

Senast uppdaterad den 15 mars 2018

Resultatet för 2017, före bokslutsdispositioner och skatt, blev ett underskott om 19,4 mnkr. Det stora underskottet beror på ett nedskrivningsbehov av bolagets anläggningstillgångar om totalt 21 mnkr.

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av redovisningsregelverket K3.

Bolagets uppdrag att utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation har fortsatt under 2017.

Klicka på länkarna för att komma direkt till önskat avsnitt

Resultat

Resultatet för 2017, före bokslutsdispositioner och skatt, blev ett underskott om 19,4 mnkr. Det stora underskottet beror på ett nedskrivningsbehov av bolagets anläggningstillgångar om totalt 21 mnkr. 

Till sidans topp

Intäkter

Fjärrvärmeintäkterna har varit 99% eller 0,7 mnkr lägre än budget och något lägre än föregående år. Försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 103,3 GWh och är 3% lägre än 2016. Elintäkterna har varit 0,7 mnkr lägre än budget och detta beror till största delen på låga värden på elcertifikat. Elintäkterna har däremot varit 11% högre än 2016. Övriga rörelseintäkter inom fjärrvärmeverksamheten har varit nästan 4,2 mnkr och detta är 2,8 mnkr mer än 2016. Skillnaden avser till största delen intäkter om 2,6 mnkr som bolaget har erhållit av Marks Fastighets AB för utfört arbete med en ny panna på Rydals Panncentral. Kostnaden för utförandet av detta arbete återfinns under rörelsens kostnader.

Årets intäkter för fiberverksamheten har följt budget avseende stadsnätsanslutningar samt intäkter från tjänsteleverantörer, vilka till och med ligger lite över budget. Stadsnätsintäkterna från Marks Bostads AB har varit 0,5 mnkr lägre än budget, beroende på en förändrad utbyggnadstakt. Intäkterna från Marks kommun för datakommunikationstjänster har varit 1 mnkr lägre än budget, på grund av senarelagt underhåll på förvaltningsnätet. Senareläggningen beror på att val av tekniska standarder inte är klara utifrån den pågående dialogen kring ett utökat uppdrag åt kommunen inom IT-infrastrukturområdet.

Till sidans topp

Kostnader

Bränslekostnaderna har varit nästan 1,5 mnkr lägre än budget och detta beror bland annat på bättre teknisk verkningsgrad i pannor och bättre bränslemix. Bränsleförbrukningen har även varit 5% lägre än budget och 8% lägre än föregående år.

Summan av bolagets externa kostnader och tjänster uppgick till 22,1 mnkr och detta är 6,3 mnkr högre än budget. Detta beror till stor del på en värdeminskning av elcertifikat i lager som har påverkat resultatet negativt med 1,8 mnkr och 2,3 mnkr som avser kostnaden för utfört arbete åt Marks Fastighets AB samt 0,7 mnkr avser högre kundanslutningskostnader för fjärrvärme. 0,8 mnkr avser kundutrustning placerad hos stadsnätskunder som inte fanns med i budget och 0,5 mnkr avser ökade underhålls- och lokalkostnader för stadsnätsverksamheten.

Personalkostnaderna för 2017 uppgick till 15,7 mnkr vilket är nivå med budget och 1,1 mnkr högre i jämförelse med föregående år.

Avskrivningskostnaderna blev nästan 1,4 mnkr lägre än budget och detta beror på senareläggning av investeringsprojekt. En nedskrivningsprövning av bolagets materiella anläggningstillgångar har visat att beräknat marknadsvärde är lägre än det bokförda värdet och detta har lett till en nedskrivning om 21 mnkr. Räntekostnaderna är 264 tkr lägre än budget och 0,4 % högre än 2016.

Till sidans topp

Anläggningarnas värde

Marks kommun har beslutat om ett avkastningskrav på 3% på eget kapital för Mark Kraftvärme AB och detta har bolaget utgått ifrån i planeringen vid utbyggnaden av fjärrvärme och stadsnät. För 2017 sänktes avkastningskravet tillfälligt till 1,9% enligt beslut av kommunfullmäktige 2017-06-15. Enligt redovisningsregelverket K3 skall bolaget årligen göra en nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar och i samband med utförda nedskrivningsprövningar kan bolaget långsiktigt visa på en marknadsavkastning av 5,9% inom fjärrvärmeverksamheten och har därigenom uppfyllt kommunens krav.

Enligt K3-modellen är marknadens avkastningskrav 7 % på eget kapital inom fjärrvärmeverksamheten och detta medför att bolaget behöver nedskriva värdet på dessa materiella anläggningstillgångar med 14 mnkr. Inom stadsnätsverksamheten kan bolaget påvisa en långsiktig marknadsavkastning på 6,2 % men enligt K3-modellen är avkastningskravet 7,27 % vilket medför att bolaget behöver nedskriva värdet på dessa materiella tillgångar med 7 mnkr.

Till sidans topp

Bolagsstyrning

Styrelsens ledamöter och suppleanter utses ytterst av kommunfullmäktige i Marks kommun men anmäls på Marks Kraftvärme AB:s årsstämma. Även om årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs styrelseledamöterna och suppleanterna i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen. Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen. Årligen upprättas också en instruktion till VD.

Till sidans topp

Resultat och ställning

Årets förlust -15 tkr, efter bokslutsdispositioner och skatt betyder att bolagets fria egna kapital nu uppgår till 24,4 mnkr. Soliditeten för år 2017 blev 26,6% och balansomslutningen är 431,8 miljoner kronor. Närmare detaljer framgår av bolagets resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Budgeten för 2018 är beräknad att ge ett överskott om 3,4 mnkr.

Eget kapital

Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa
Belopp vid årets ingång 41 000 30 24 430 65 460
Nyemission 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 -15 -15
Belopp vid årets utgång 41 000 30 24 415 65 445

 

Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat 24 429 884 kr
Årets förlust -14 568 kr
Totalt 24 415 316 kr

 

Upprättad årsredovisning innehåller ett erhållet koncernbidrag på 7 458 145 kronor från moderbolaget.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning balanseras 24 415 316 kronor.

Till sidans topp

Publicerad av: Marks kommun