Risker

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Bolagets verksamhet är exponerat för ett flertal finansiella risker. Här beskrivs de mest väsentliga riskerna samt hur bolaget hanterar dessa.

Kreditrisk

Bolaget arbetar aktivt hela tiden för att minimera kreditriskerna och har under företagets 20 år endast haft mycket små kreditförluster.

Ränterisk

Bolagets verksamhet är kapitalintensiv och finansieras huvudsakligen via upplåning. För att begränsa effekter av variationer i marknadsräntor har bolaget valt att säkra delar av låneportföljens räntenivå med hjälp av ränteswapar.

Anläggningsrisk

Bolaget har produktionsanläggningar och övriga anläggningar sakförsäkrade genom försäkringsbolaget Gjensidige. Dessutom finns en miljöförsäkring genom AIG, och en del mindre försäkringar genom kommunens försorg.  

Elrisk och risk med utläppsrätter

Bolaget arbetar med försäljning av el, elcertifikat och utsläppsrätter. Riskerna behandlas genom periodisk försäljning enligt marknadspris.  

Bränsleprisrisk

Biobränslen upphandlas i tre- till fyraårsperioder med eventuella prisförhandlingar en gång per år. Biobränsleprisförändringar sker från och med den första juli, vilket betyder att nya eventuella pris- förändringar bara får halv genomslagskraft första året.

Teknikutveckling

Riskerna med fibersatsningen i bolaget skulle kunna vara att det kommer ny teknik i framtiden som kullkastar möjligheterna med fiber och gör det omöjligt att få någon ekonomi på stadsnätsverksamheten.

Publicerad av: Marks kommun