Verksamhet

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Mark Kraftvärme AB med säte i Marks kommun producerar och försäljer fjärrvärme och fjärrånga samt service till kunderna och dessutom produceras el till elnätet.

Fjärrvärme finns i Fritsla, Kinna, Skene, Örby och i Hyssna. Produktionen sker från Assbergsverket i Skene, Snickarens Panncentral i Kinna, Fritsla Panncentral i centrala Fritsla och Hyssna Panncentral. Därtill finns en reservcentral i Skene Lasarett och en reservanläggning i Örby Pumpstation.

Mark Kraftvärme AB har under året fortsatt uppdraget med att utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation. Detta utförs genom utbyggnad av fibernätet inom kommunen. Samarbetet mellan Mark Kraftvärme AB, Marks Bostads AB och kommunens fiberföreningar kommer att medverka till att många fler inom kommunen kommer att ha tillgång till öppet fibernät inom några år. Bolaget sköter även driften och underhållet av kommunkoncernens interna förvaltningsnät för datakommunikation mellan orter och byggnader.

Klicka på länkarna för att komma direkt till önskat avsnitt

Verksamheten under räkenskapsåret

Mark Kraftvärme AB:s verksamhet har under året som vanligt fungerat mycket säkert och har levererat värme och ånga enligt de behov som kunderna har haft. Elproduktionen är beroende av värmeförbrukningen och ångleveranserna vilket påverkar mängden producerad el. Tolv stycken nya fjärrvärme-anslutningar har gjorts under året. Bolaget har från maj månad övertagit driften på Mark Fastighets AB:s värmeanläggning i Rydal.

Bolaget har sedan 2015-07-01 arbetat vidare med delar av kommunens IT-infrastruktur enligt avtal där Mark Kraftvärme AB köpt kommunens befintliga fiber, kanalisation och delar av den aktiva utrustningen. I samband med köpet tecknades ett drift- och underhållsavtal med kommunen där bolaget sköter driften och underhållet av kommunkoncernens fiberbaserade förvaltningsnät för datakommunikation mellan orter och byggnader.

Utbyggnaden av stadsnätet har under året utförts i centralorterna Kinna, Skene, Örby, Horred och Rydal och totalt har färdiga anslutningar som tagits i drift uppgått till 1 463 stycken villor, 267 lägenheter hos privata hyresvärdar och 69 stycken lokal- och industrifastigheter. Dessutom har bolaget inom uppdraget att ansluta Marks Bostads AB:s cirka 3 600 lägenheter till stadsnätet, anslutit drygt hälften av dem.

Till sidans topp

Personal

Personalkostnaderna för 2017 uppgick till 15,7 mnkr vilket är i nivå med budget och 1,1 mnkr högre i jämförelse med föregående år. Sjukfrånvaron (i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid) har varit 6,2 % och är en ökning på 1,8 % i jämförelse med föregående år.

Till sidans topp

Produktion

Produktionen har uppgått till 124,9 GWh (jämfört med 2016 då denna siffra var 127,9 GWh) och fördelningen mellan de olika produktionsenheterna har varit: Assberg 96,2 %, Snickarens panncentral 1,2 %, Fritsla panncentral 1,5 % och Hyssna panncentral 1,1%. Totalt har produktionen till 99,3 % gjorts med fossilfritt bränsle vilket är ett av de bästa årliga resultaten. Produktionen av el har uppgått till 10,6 GWh vilket är mindre än den planerade försäljningen på 11,5 GWh. Den lägre elproduktionen beror till stor del på senarelagd start av turbinen i höst, på grund av utförd förstagångsrevision på turbinen under sommaren och hösten. Värmeproduktionen har under året fungerat bra utan några långvariga oplanerade stopp på biopannorna.

Till sidans topp

Miljö

Mark Kraftvärme AB har fyra tillståndspliktiga anläggningar i Mark: Assbergsverket i Skene, Snickarens Panncentral i Kinna, Fritsla Panncentral och Hyssna Panncentral. Tillståndsvillkoren för Assbergsverket gäller maximalt utsläpp av stoft, CO- och NOx-värden i rökgasen, utsläpp av kondensatvatten samt ljudnivån vid närliggande bostäder. Under året har förbrukningen av eldningsolja uppgått till 89,8 m3, vilket gör att bolaget har producerat fossilfri fjärrvärme till 99,3 %. Utsläpp av fossilt CO2 har uppgått till 2,4 gram per försåld KWh. Fossilandelen för fjärrvärmeproduktionen är en av de lägsta som bolaget haft i produktionen under de senaste åren och detta beror till största delen på få större driftstörningar.

Askan från bioeldningen har, under 2017, genom Askungen Vital AB:s försorg spridits i skogarna, totalt 1 040 ton, viket är 99,9 % av all producerad aska från bioeldningen och resterande aska har transporterats till Sobacken för deponi. Mark Kraftvärme AB säljer all produktion av värme, ånga och el som Bra Miljöval vilket bolaget är nästan ensamma om i hela Sverige.

Till sidans topp

Distribution

Fjärrvärmenätet är 78,1 kilometer långt och förhållandevis nytt och mer än 97 % har byggts under de senaste 20 åren. Kontrollen av fjärrvärmenätet sker kontinuerligt genom att ventilbrunnar underhålls och fjärrvärmeledningarna motståndskontrolleras. Fjärrvärmevattnet behandlas med medel som förhindrar rostangrepp på mediarör och dessutom tillsätts en grön färg som gör det möjligt att upptäcka läckage i brunnar och på kundernas fjärrvärmecentraler. 

Reparation och utbyte av äldre fjärrvärmeledningar har gjorts under året. Totalkostnaden för årets fjärrvärmenätsreparationer har uppgått till nästan 0,5 mnkr. Detta är cirka 0,25 % i underhållskostnad av den totala kulvertinvesteringen sedan fjärrvärmestarten i kommunen.

Fiberverksamheten har under året grävt ner 41 kilometer fiberslang runt om i kommunen under året. Grävningen har mestadels genomförts i villaområden och då i centrala Kinna, Skene, Örby och Horred. Årets fiberutbyggnad har medfört att bolaget har påskyndat fiberanslutningarna från en planerad färdigställandetid på fem år fram till 2020, till att istället ha grävt färdigt det mesta i de ursprungligt planerade områdena redan under 2018.  

Till sidans topp

Kunder

Under året har bolaget anslutit totalt 12 stycken nya fastigheter till fjärrvärmenätet vilket kan jämföras med bolagets mål om 10 stycken nya anslutningar per år. Fördelningen av försäljning till olika fjärrvärmekundsanläggningar är: hyreshus 41,6 %, offentliga lokaler 17,1 %, privata lokaler 15,6 %, industrier 15,6 % och villor 12,3 %.

Vid årsskiftet fanns 2 346 stycken inkomna avtal om anslutning till Mark Kraftvärme AB:s stadsnät. Därav är 1 982 stycken villafastigheter, 290 stycken lägenheter hos privata hyresvärdar och 74 stycken lokal- och industrifastigheter och av dessa är totalt 1 799 färdigställda. Av Marks Bostads AB:s totalt cirka 3 600 stycken lägenheter, med vilka bolaget har avtal om att ansluta, är drygt hälften anslutna och i drift.

Till sidans topp

Försäljning

Graddagarna har under 2017 varit 96,4 % av ett normalår vilket är en bra siffra för bolagets möjlighet att sälja fjärrvärme. Detta är bara 1,3 % färre än förra årets graddagar. Försäljningen av fjärrvärme och ånga har kommit upp till 98% av budget. Försäljningen av fjärrvärme har uppgått till 86,1 GWh och försäljningen av ånga har uppgått till 6,5 GWh. Försäljningen av el har uppgått till 10,6 GWh vilket är lägre än de genomsnittliga resultaten de senaste åren. Den lägre elproduktionen beror till stor del på senarelagd start av turbinen i höst, på grund av utförd förstagångsrevision på turbinen under sommaren och hösten.

Försäljningen från fiberverksamheten bygger på avtal med fastighetsägare av villor, flerfamiljshus, lokaler och industrier och där intäkterna kommer från stadsnätstjänster såsom uthyrning av svartfiber, förvaltning av Marks kommuns förvaltningsnät, fibertjänster åt tjänsteleverantörer och fiberanslutningsintäkter.

Till sidans topp

Investeringar

Fjärrvärmeverksamhetens investeringar för 2017 om 18,2 mnkr avser ny rökgaseconomiser på fastbränslepannan på Assbergsverket, om- och tillbyggnad kontor och förråd på Assbergsverket, utbyte av processdator på Fritsla Panncentral samt fjärrvärmeförtätningar.

Till sidans topp

Pågående investeringar

Bolaget har installerat solceller på Assbergsverkets bränslelagers ena sida. Den nya anläggningen har en effekt på 21,1 kW, vilken beräknas kunna producera 15 - 20 MWh solel under ett år.

Pågående fiberutbyggnadsprojekt på ett flertal platser kommer under 2018 att färdigställas runt om i Kinna, Skene, Örby, Horred och Rydal.

Till sidans topp

Publicerad av: Marks kommun