VD har ordet

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Konstaterar att Mark Kraftvärme AB har en mycket hög trovärdighet hos bolagets fjärrvärmekunder. Företaget gjorde en marknadsundersökning under hösten och där fick bolaget betyget ”Mycket Väl Godkänt”. Målsättningen är att om två år skall marknadsundersökningen utvidgas att gälla även bolagets stadsnätskunder och då få deras syn på hur dessa kunder upplever bolaget.

Än en gång har bolaget gjort ett fantastiskt år miljömässigt. Under året har förbrukats mindre än 90 m3 eldningsolja i produktionen, som ger en fossilfri produktion på 99,3 %, vilket är mycket bra. För att uppnå en sådan siffra måste driften och underhållet vara väl underbyggt och fungera mycket bra, men detta visar också på en engagerad personal som ställer upp för bolaget och för miljön.

Fjärrvärmeförsäljningen har varit lite lägre än årets budget fast vädret har varit nästan som ett normalår. Bränslekostnaderna har varit lägre än beräknat, i kronor per försåld megawatt, vilket också är mycket bra. Det stora negativa inom kraftvärmedelen är det minskade värdet på elcertifikat som gav bolaget en minuspost på 1,8 miljoner kronor.

Drift- och underhållspersonalen har också arbetat med en renovering av Rydals panncentral som ägs av Marks Fastighets AB. Ett utbyte av den gamla pannan har skett mot en ny panna och även en uppfräschning av lokalerna har skett. Bolaget har planerat och utfört dessa arbeten både med underleverantörer och med egen personal.

Investeringarna i bolaget har varit 51,9 miljoner kronor och därav hör 33,7 miljoner kronor till stadsnätsutbyggnaden. Bolaget har under året fortsatt utbyggnaden av fiber till kunder i Kinna, Skene, Örby och har dessutom påbörjat utbyggnaden i Horred och i Rydal.

Stadsnätsutbyggnaden kommer under 2018 till stor del att vara klar. Den totala investeringen beräknas kosta drygt 120 miljoner kronor. 

Stadsnätspersonalen, som har arbetat med uppbyggnaden av stadsnätet, har haft några tunga år med en stor arbetsbörda. Men successivt, efter det att stora delar av utbyggnaden är färdig, kommer arbetet mer att övergå till att utveckla och underhålla stadsnätet och kommunens egna fibernät. 

Bolaget har under året gjort en förlust på 19,4 miljoner kronor. Detta beror på att bolaget måste skriva ned värdet på anläggningstillgångarna både inom stadsnätsverksamheten och inom fjärr-värmeverksamheten med totalt 21 miljoner kronor. Detta görs eftersom nedskrivningsreglerna i redovisningsregelverket K3 kräver marknadsmässig avkastning på bolaget. Marks kommun har ett avkastningskrav på 3 % på bolaget medan marknadens avkastningskrav enligt K3 har cirka 7 %. Däremot kommer bolaget upp i en framtida beräknad avkastning om 6 %.

Administrativt i bolaget har belastningen även där varit stor med många nya stadsnätskunder och stora investeringar och detta ökar ständigt trycket på personalen men bolagets personal har löst detta mycket berömvärt.

Styrelsen har under året stöttat företagets utveckling med goda beslut och gjort internkontroller på hur företaget sköter sig utan att hitta några anmärkningar. Jag kan konstatera att fast bolaget gör denna betydande förlust i år, på grund avkastningsregler, så har bolaget gjort stora miljömässiga insatser och stora infrastrukturinsatser för Marks Kommun och detta är något som våra ägare borde värdesätta mycket.

2017-03-16

Bengt-Allan Frost
VD Mark Kraftvärme

Publicerad av: Marks kommun