Ekonomi

Senast uppdaterad den 20 mars 2018

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 8 311 041 kronor (föregående år
-1 756 662 kronor), efter bokslutsdispositioner och skatt 448 003 kronor. Soliditeten ökade från 37,9 % till 59,2 %.

Flerårsöversikt

  2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (tkr) 5 382 9 294 9 405 9 319
Resultat efter finansiella poster (tkr) 8 311 -1 757    573 1 346
Soliditet 59,2% 37,9% 37,9% 35,2%

 

Förändring i eget kapital

  Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa
Eget kapital
31 december 2016
5 000 000 800 617 12 832 354 18 638 972
Årets resultat 2017          448 003      448 003
Eget kapital
31 december 2017
5 000 000 800 617 13 286 357 19 086 974

 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 12 838 354
Årets vinst      448 003
Totalt 13 286 357

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 13 286 357
Totalt 13 286 357

Publicerad av: Marks kommun