Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Beslut om avveckling av Marks Fastighets AB har fattats, men situationen kring oljeföroreningen i Rydal gör att avvecklingen flyttas fram. Utredningsarbetet gällande risker med föroreningen har pågått under 2017.

Utredning av oljeförorening

På bolagets fastighet Mark Rydal 2:11 har tidigare konstaterats en oljeförorening. Utredningsarbetet gällande risker med föroreningen och kostnader för fortsatta utredningar och åtgärder inleddes, trots att bolaget inte är formellt ansvarig, föregående år och har fortsatt under 2017. Bolaget har också kontaktat Länsstyrelsen som har efterfrågat ytterligare utredningar för att komplettera de tidigare provtagningarna.

För miljöförorening av det slag som föreligger på fastigheten är det möjligt att få statlig finansiering för studier och sanering. Baserat på resultaten av de nya utredningarna under 2017 har Länsstyrelsen sökt statligt bidrag för att genomföra en förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen. Ansökan har lämnats in till Naturvårdsverket under hösten, beslut väntas under 2018. Kommunstyrelsen har fattat beslut att Marks kommun, genom kommunstyrelsen, åtar sig huvudmannaskapet för genomförandet av utredningen av det förorenade området på fastigheten Rydal 2:11. Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektets genomförande beviljas.

Avveckling av bolaget

Föregående år fattades beslut om avveckling av Marks Fastighets AB, men situationen kring oljeföroreningen i Rydal gör att bolagets avveckling flyttas fram.

Under 2017 har dock försäljningen av bolagets fastigheter fortsatt. Fastigheten Hajom 12:4 lades ut till försäljning genom mäklare och såldes till en extern köpare för 20 200 000 kronor. Försäljningsbeloppet översteg bokfört värde med 9,2 mnkr. Köparen tillträde fastigheten 2017-08-31.

För fastigheten Assberg 1:82 har diskussioner förts om att sälja fastigheten till hyresgästen, men hyresgästen har avböjt köp. Försök att sälja fastigheten på öppna marknaden pågår.

Övriga händelser 

  • Under året har Kinnarumma Pastorat hyrt del av Pelarsalen i Rydalsfastigheten för förvaring och renovering av kyrkbänkar, vilka flyttats från Seglora kyrka i samband med renovering.
  • Diskussioner har förts med kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun om ökad uthyrning. Från och med mitten av december 2017 hyr förvaltningen en lokal för renovering av utställningen Maskinmakt. Intresse finns även för att hyra delar av Kardrummet.
  • En investering i en ny fjärrvärmepanna i bolagets fastighet i Rydal har genomförts. Avgörande för beslutet om investering var ett omfattande reparationsbehov i den befintliga pannan. Den nya pannan som togs i drift i månadsskiftet oktober/november förväntas innebära bättre driftekonomi på sikt och även betydande miljövinster.
  • En översyn av sprinkleranläggningen i Rydalsfastigheten har inletts. Arbetet som bedöms bli omfattande fortsätter under 2018.
  • Åtgärder för att förbättra utemiljön kring fastigheten i Rydal har beslutats och till stor del genomförts. Därutöver har skorstenen för fjärrvärmeanläggningen reparerats samt arbete med renovering av fönster inletts.
  • Bolaget har under året löst ett lån på 20 mnkr.

Publicerad av: Marks kommun