Årsredovisning Marks kommun 2017

Senast uppdaterad den 21 februari 2018

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens totala verksamhet och ekonomi under 2017. Den är också information till externa intressenter så som näringslivet, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra offentliga myndigheter samt till kommuninvånarna.

Inledande ord

Tomas Johansson (M), Lisa Dahlberg (S) och kommunchef Mats Lilienberg reflekterar över 2017.

Populärversion

Se hur skattepengarna använts och få en tillbakablick genom siffror från våra verksamheter.

Förvaltningsberättelse

Här ges en samlad beskrivning av verksamhetsåret 2017.

Ekonomisk redovisning

Redovisningsprinciper, analyser av det ekonomiska utfallet och finansiella rapporter.

Verksamhetsberättelse

Kort beskrivning av nämnders och bolags verksamheter under 2017 och ekonomi under åren 2014-2017.

Bussolyckan i Sveg 2 april 2017

Tiden stannade när den tragiska bussolyckan inträffade. Med på bussen fanns ungdomar och vuxna från Mark.

Revision

I detta avsnitt finns revisionsberättelsen för 2017.

Publicerad av: Marks kommun