Året som gått

Senast uppdaterad den 4 maj 2018

Ny översiktsplan för Marks kommun

Under våren 2017 färdigställdes översiktsplanen för Marks kommun. Även ett bostadsförsörjningsprogram och ett kulturmiljöprogram har tagits fram och kommer att implementeras i samhällsplaneringen.

Planer för nya Lyckeskolan

Planeringen har påbörjats av nya Lyckeskolans placering. I planeringen förs utvecklingen mot ett vitalt Kinna centrum, med nybyggnation av bostäder, kontor- och handelsverksamhet samt lokaler för kultur- och idrottsaktivitet.

Lyckeskolans tillfälliga paviljongskola har färdigställts under höstterminen 2017.

Vuxenutbildningen blir Lärcentrum

Marks vuxenutbildning har blivit godkänd för att kunna benämnas som Lärcentrum vilket innebär att man uppfyller en rad kvalitetskriterier.

Tvålärarsystem

Projektet med tvålärarsystem som startades på Lyckeskolan går nu in i fas två och blir etablerat på skolan samt utökas. Under 2018 kommer rektorer på övriga skolor att få ta del av hur tvålärarsystemet är organiserat och målet är att sprida det på fler skolor och att det i förlängningen ska bli en modell för hela kommunens skolverksamhet.

Stort intresse för lovskola

Under juni genomfördes lovskola för årskurs 6–9. Intresset var stort och kommunen siktar på att fortsätta utveckla lovskolan. Från 2018 blir det obligatoriskt att erbjuda lovskola till alla elever i årskurs 8 och 9 som inte når målen.

Gymnasiet+näringslivet=sant

Gymnasiet har under 2017 tagit ett stort kliv framåt när det gäller samverkan med näringslivet. Skolverket rankar nu Marks gymnasieskola i topp tre när det gäller hur långt man kommit i arbetet med lärlingsutbildningar. 

Inspektion av skolor

18 av 20 grund- och gymnasieskolor i kommunen har inspekterats för att upptäcka eventuella fukt och mögelrelaterade problem. 

Feriearbete

Under sommaren erbjöds alla behöriga 17- och 18-åringar i kommunen tre veckors feriearbete. 

Avgiftsfri kulturskola

I samband med att budgeten för 2017 antogs bestämdes att kulturskolan blev avgiftsfri för alla barn som går i grundskolan. 

Ny mötesplats för unga

Den nya mötesplatsen för ungdomar i Tygrikeshallen invigdes i oktober 2017. Förutom att kommunen själva jobbar med ungdomsgrupper och nya aktiviteter som exempelvis makerspace, spel och ny teknik har det även skapats en mötesplats där föreningslivet tydligt finns med som en aktör, bland annat genom taekwondo, klättring, tennis och skytte. 

Invigning av Prisman

Familjecentrum Prisman beläget i Skene lasarett invigdes i januari. Sedan uppstart av Familjecentrum i januari 2017 har besökstalet ökat stadigt.

Sommarevenemang lockar stor publik

Under året har kommunens invånare återigen kunnat ta del av flera större evenemang. Mingla i Mark och fyra Sommarfredagar i Kinna, Skene, Torestorp och Kinna har alla varit lyckade och över 10 000 personer uppskattas ha besökt evenemangen. För att arrangemangen skull nå ut och välkomna samtliga kommuninvånare var fokuset stort på säkerheten inom evenemangsverksamheten.

Rydals museum når världen

Rydals museum har nått "världen-nivå" enligt bedömning från Turistrådet Västsverige, vilket innebär att Rydal är en reseanledning att räkna med.

Förberedelser för nya lagkrav

Kommunen påverkas av flera nya lagar. Ett förberedande arbete har pågått inför att exempelvis dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Även en ny kommunallag och förvaltningslag träder i kraft under 2018.

Infrastruktur i fokus på BoHäM

Ett gemensamt kommunfullmäktigesammanträde har ägt rum i Marks kommun tillsammans med Härryda kommun och Bollebygds kommun, BoHäM, där temat var infrastruktur och kollektivtrafik.

Brukare deltog i motionslopp

Flera av brukarna inom funktionshindersverksamheten deltog i "Göteborgsvarvet" i maj månad. Detta finansierades av intäkter från julmarknaden som arrangerades i november. Marknaden drivs av frivilligt engagerad personal inom verksamheterna tillsammans med de brukare som vill vara med.

Boende inspirerar andra 

Boendet som startades i Kinna och som är särskilt anpassat för äldre brukare med funktionshinder har väckt uppmärksamhet i andra delar av landet. Flera kommuner har hört av sig och vill få tips och råd.

Flervalsmodellen finns på flera skolor

Flervalsmodellen har belönats med ett stipendium från LRF Hjärta Mjölk
(f.d. Mjölkfrämjandet). Flervalsmodellen har under 2017 utökats att finnas i Kunskapens Hus, Ängskolan, Hyssnaskolan, Örbyskolan och Sätilaskolan.

Aktiviteter inom äldreomsorgen

I äldreomsorgen har det varit en stor satsning på att skapa meningsfulla aktiviteter och det har anordnats gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter så gott som varje dag på kommunens boenden. Förvaltningen har under året satsat på hörlurar där brukaren kan lyssna på sin favoritmusik och större tv-skärmar där de boende både kan spela och titta.

18 nya lägenheter

I år har Marks Bostad färdigställt 18 nya lägenheter. Lägenheterna tillkom efter projektet Lokal till lägenhet som innebar att man undersökte befintliga byggnader efter lokaler som skulle kunna byggas om till lägenheter.

Fiber erbjuds allt fler

Utbyggandet av fiber har fortsatt. Stadsnätet är utbyggt i Kinna, Örby och i större delen av Skene. Även i Horred och Rydal pågår utbyggnad av stadsnätet.

Publicerad av: Marks kommun