Finansiell analys, Spinnerskankoncernen

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Spinnerskan i Mark är en bolagskoncern som bildades i december 2006. Marks kommun äger samtliga aktier i moderbolaget Spinnerskan i Mark AB. Moderbolagets uppgift är att äga och förvalta aktier och andelar i de helägda kommunala företagen Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB samt Mark Kraftvärme AB.

För att analysera den finansiella ställningen för koncernen och dess ingående bolag jämförs följande nyckeltal:

  • Resultat efter finansiella poster
  • Avkastning enligt ägarens krav
  • Intäktsutveckling
  • Soliditet
  • Upplåning

Nyckeltalen belyser lönsamheten i bolagen och hur väl de följer ägarens krav, hur stark betalningsförmågan är på lång sikt och vilka finansieringsbehov bolagen har.

Resultat och avkastning på eget kapital

Marks Bostads AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på 21,9 mnkr, att jämföra med 15,7 mnkr föregående år. Ägarens avkastningskrav är ställt i form av ett direktavkastningskrav på 5 procent över en fyraårsperiod. Med direktavkastning menas förhållandet mellan bolagets driftnetto och fastigheternas marknadsvärde. Årets resultat motsvarar 5,0 procent i direktavkastning på totalt kapital. Ägarens avkastningskrav, sett över en fyraårsperiod, låg på 5,0 procent och de senaste fyra årens resultat innebar ett snitt på 5,0 procent.

Ägarens krav på Mark Kraftvärme AB är att bolaget ska lämna avkastning på eget kapital på 3 procent i snitt över fyra år. I samband med att fullmäktige beslutade om bolagens budget för 2017 sänktes kravet tillfälligt till 1,9 procent. För 2017 redovisade bolaget ett resultat efter finansiella poster på -19,4 mnkr att jämföra med -0,9 mnkr föregående år. Genomsnittligt resultat för fyraårsperioden 2014–2017 blev -4,7 mnkr, vilket gav en avkastning i snitt på -8,9 procent. Det stora underskottet beror på en nedskrivning av anläggningstillgångar om 21 mnkr som bolaget har gjort utifrån bedömningen att tillgångarna inte ger marknadsmässig avkastning. Årets resultat innebar att bolaget inte uppfyllde ägarens krav på avkastning.

För Marks Fastighets AB och moderbolaget Spinnerskan i Mark AB finns inget avkastningskrav. Resultatet för Marks Fastighets AB blev 8,3 mnkr för 2017 och genomsnittet för 2014–2017 blev 2,1 mnkr. Resultatet för Spinnerskan i Mark blev -0,4 mnkr och -1,5 mnkr i genomsnitt för 2014–2017.

Intäkter

Totala intäkter för Marks Bostads AB, som är koncernens största bolag, ökade under fyraårsperioden 2014–2017 mellan 1 och 4 procent per år. För Mark Kraftvärme AB varierar intäktsutvecklingen med efterfrågan på värme, vilket till stor del är beroende av temperaturen. 2014 sjönk intäkterna för att sedan öka under 2015 med nästan 2 procent. 2016 och 2017 har ökningen av intäkter varit cirka 10 procent, vilket förklaras av ett tillskott av intäkter från bolagets nya verksamhetsområde Mark Kraftvärme Stadsnät. För 2017 svarar fiberverksamheten för cirka 15 procent av intäkterna, resterande del avser fjärrvärmeverksamheten. Intäkterna för Marks Fastighets AB minskade som en följd av att bolaget är under avveckling och att ett antal fastigheter har avyttrats under 2016 och 2017. 

Soliditet

Soliditeteten, eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt i relation till balansomslutningen, är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten för Spinnerskankoncernen var betydligt lägre än genomsnittet för de bolag som ingår i koncernen. Koncernens långsiktiga betalningsförmåga ska därför värderas utifrån varje bolags soliditet.

Soliditetskravet för Marks Bostads AB är från och med 2017 sänkt från 20 procent till 15 procent. Utfallet för 2017 blev 20,4 procent att jämföra med 20,8 procent föregående år. Med tanke på de stora investeringsbehov som föreligger i både nybyggnation och renoveringar de närmsta åren är prognosen att soliditeten kommer att fortsätta sjunka.

För Mark Kraftvärme AB är det långsiktiga kravet 20 procent. Soliditeten minskade i bolaget, från 29,7 procent till 26,6 procent, med anledning av att obeskattade reserver lösts upp i samband med årets bokslut.

För Marks Fastighets AB finns inget fastställt soliditetskrav. Soliditeten för bolaget ökade dock från 37,9 procent år 2016 till 59,2 procent. Förstärkningen av soliditeten beror på ett oförändrat eget kapital i förhållande till en mindre balansomslutning till följd av att bolaget avyttrat tillgångar. Moderbolagets soliditet var oförändrad 20,7 procent.

Upplåning

Upplåningen för koncernbolagen höll sig inom de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. Marks Bostads AB ökade sin upplåning med 80,0 mnkr till 767,0 mnkr. Bolaget fick utökad borgensram för att klara planerad nybyggnation samtidigt med en hög nivå på renovering- och underhållsinsatser. Marks Fastighets AB amorterade 20,5 mnkr vilket innebar att bolaget minskade sin upplåning till 9,1 mnkr. Amorteringen möjliggjordes av fastighetsförsäljningar. Upplåningen i Mark Kraftvärme AB är oförändrad 210,0 mnkr. Moderbolaget ökade upplåningen med 0,9 mnkr till 201,8 mnkr. Upplåningen för hela koncernen ökade därmed med 60,4 mnkr under 2017.

Upplåning i procent av balansomslutningen var 79 procent, resterande del finansierades genom eget kapital och kortfristiga skulder, exempelvis leverantörsskulder. Merparten av koncernbolagens upplåning skedde genom Kommuninvest. Av den totala upplåningen avsåg 201,8 mnkr lån från Marks kommun, varav 168 mnkr upptogs i samband med försäljningen av dotterbolagen från kommunen till Spinnerskan i Mark AB.

Publicerad av: Marks kommun