Driftredovisning

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Här kan du ta del av Marks kommuns driftredovisning. En driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Belopp i miljoner
kronor (mnkr)
Utfall
2016
Budget
2017
Utfall
2017
Budget-
avvikelse
2017
Fullmäktige, partistöd och
revision
4,6 4,8 4,6 0,2
Kommunstyrelsen 127,2 159,4 150,9 8,5
Barn- och utbildningsnämnden 771,8 786,6 790,7 -4,1
Kultur- och fritidsnämnden 69,9 76,6 76,9 -0,3
Miljönämnden 7,4 7,4 8,6 -1,2
Plan- och byggnadsnämnden 8,7 10,2 9,2 1,0
Samrehabnämnden*) 16,4 0,0 0,0 0,0
Socialnämnden 314,8 335,0 337,0 -2,0
Äldreomsorgsnämnden 411,1 446,7 444,7 2,0
Teknik- och servicenämnden 29,8 25,7 26,8 -1,1
Valnämnden 0,1 0,1 0,1 0,0
Överförmyndarnämnden 2,9 2,6 2,1 0,5
Summa nämnder 1763,5 1855,1 1851,5 3,6
         
Pensioner 42,9 47,2 40,8 6,4
VA-verksamheten,
skattefinansiering
0,0 3,7 0,0 3,7
Kommunreserven 0,0 4,4 0,0 4,4
Övriga verksamhetsposter -33,8 -32,6 -29,6 -3,0
Gemensamma
kostnader/intäkter
9,1 22,7 11,7 11,0
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
1772,6 1877,8 1863,3 14,5

*) Den rehabiliteringsverksamheten som bedrevs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Svenljunga och Marks kommuner upphörde den siste november 2016.   Marks kommuns kommunala rehabiliteringsansvar återfinns sedan årsskiftet under äldreomsorgsnämnden. I enlighet med avtalet mellan huvudmännen har nämndens överskott vid verksamhetsövergången fördelats till respektive huvudman. Slutreglering skedde i juli 2017 men de ekonomiska konsekvenserna togs om hand i bokslutet för 2016. 

Den totala verksamheten (verksamhetens nettokostnader) redovisade ett budgetöverskott på 14,5 mnkr, vilket motsvarade en avvikelse mot budget med knappt 1 procent. Nettokostnaderna ökade med 90,7 mnkr eller 5,1 procent mellan 2016 och 2017. Finansieringen av nettokostnaderna sker med skatter och utjämning och ökningen av dessa var 73,7 mnkr eller 3,9 procent.

Verksamhetens totala intäkter minskade mellan åren med 35,3 mnkr eller 7,5 procent. Försäljning av verksamhet och tjänster minskade med 35,2 mnkr eller 55,2 procent. Avvecklingen av samrehab i slutet av 2016 står för det största minskningen då Regionen och Svenljunga nu driver rehabiliteringsverksamhet i egen regi. Av årets totala bidragsintäkter på 201,6 mnkr avsåg 164,8 mnkr driftbidrag från statliga myndigheter. Jämfört med föregående år har de riktade statsbidragen minskat med 7,1 mnkr beroende på att bidragen från Migrationsverket minskat mer än vad bidragen från skolverket ökat.

Kostnaden för löner, arvoden, sociala avgifter samt pensionskostnader uppgick till 1 489,8 mnkr. Detta var en ökning med 40,6 mnkr eller 2,8 procent jämfört med 2016. I de ökade personalkostnaderna ingår årets lönerevision som blev cirka 2,4 procent. Större skillnader mellan åren är att samrehabnämndens verksamhet upphörde i slutet av 2016 och att omfattningen av flyktingverksamheten (ensamkommande barn och ungdomar under asylprocessen) minskat betydligt under 2017.

Övriga kostnader uppgår till 753,6 mnkr och har ökat med 22,4 mnkr eller 3,1 procent. Störst är ökningen, 18,4 mnkr eller 7,3 procent, för köp av verksamhet från annan huvudman främst gymnasieplatser och vård- och omsorgsplatser för barn och ungdomar samt äldre.

Nämnderna

För nämnderna blev det sammanlagda utfallet 3,6 mnkr lägre än budget. Nettokostnaderna ökade med 88 mnkr eller 5 procent jämfört med 2016. En utförligare beskrivning av respektive nämnds ekonomi finns i Del 4, i anslutning till nämndens verksamhetsberättelse.

Gemensamma verksamheter

I de verksamhetsposter som redovisas utanför nämnderna ingår bland annat pensioner, försäkringsersättning, semesterskuldförändring samt kostnader för rivning av byggnader på Saharaområdet i Kinna och kostnader för den tillfälliga högstadieskolan på området. Sammanlagt blev budgetöverskottet 11,0 mnkr. Pensionskostnaderna var den störst bidragande posten och visade ett budgetöverskott om 6,4 mnkr. Kommunreserven, som inte användes fullt ut under året, gav ett budgetöverskott om 4,4 mnkr.

VA-verksamheten redovisade överskott som balanseras som skuld till abonnenterna. I VA-verksamheten budgeterades ett underskott som var tänkt att skattefinansieras. Verksamhetens överskott om 5,8 mnkr innebar att skattefinansieringen inte behövdes. Utförligare redogörelse för de taxefinansierade verksamheternas ekonomi finns i Del 3 – Ekonomisk redovisning.

I övriga verksamhetsposter ingår förändringen av semesterlöneskulden som minskade med 2,3 mnkr under året. Budget var en ökning med 2,1 mnkr varför utfallet innebar ett överskott med 4,4 mnkr. Rivning av byggnader och driftkostnader för den tillfälliga högstadieskolan på Saharaområdet i Kinna uppgick till 6,5 mnkr. Kostnaderna saknade budget varför det innebar ett underskott med samma belopp. Under året har avtal tecknats för projektering av en ny gång-, cykel- och mopedväg (GCM) i Ubbhult som ska uppföras i Trafikverkets regi, kommunen medfinansierar projektet vilket innebar en obudgeterad kostnad om 0,8 mnkr för 2017.

Publicerad av: Marks kommun