Exploateringsverksamhet

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Med markexploatering avses inköp och iordningställande av fastigheter för att bygga nytt, bygga om eller riva: bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga gemensamma anordningar som till exempel gator, grönområden och VA.

Varje exploateringsprojekt är avgränsat till ett visst geografiskt område. Kommunen kan uppträda i många olika roller i samband med markexploatering. Kommunen kan till exempel vara markägare, byggherre eller entreprenör. Om marken inte ägs av kommunen upprättas ett exploateringsavtal med exploatören, då den framtida driften och underhållet kan vara en kommunal skyldighet. Kommunen kan också vara markägare till ett område som planeras men behöva avtala med en aktör om den kommande exploateringen.

Kommunstyrelsen har under året vid ett flertal tillfällen lyft frågan om att prioritera strategiska markförvärv i syfte att ha större tillgång till mark för expansion av tätorterna.

Belopp i miljoner
kronor (mnkr)
Redovisat
t.o.m.
2016
Redovisat
2017
Redovisat
t.o.m.
2017
Intäkter
Verksamhetsområden
Bostadsområden

2,2
16,1

1,2
2,0

3,4
18,1
Summa intäkter 18,3 3,1 21,5
Kostnader
verksamhetsområden
Bostadsområden

-9,4
-21,5

0,1
-4,5

-9,2
-26,0

Summa kostnader

Nettokostnader

-30,9

-12,5

-4,3

-1,2

-35,2

-13,7

Netto per område
Verksamhetsområden
Bostadsområden

-7,1
-5,4

-1,3
-2,5

-5,8
-7,9
Totalt 12,5 -1,2 -13,7

 

Ett flertal exploatörer har hört av sig om möjligheterna att bygga bostäder i kommunen. De flesta är intresserade av att hitta områden för att bygga marknära bostäder som parhus, radhus samt bostäder i flerfamiljsform. Det finns ingen färdig planlagd mark utan planarbete kommer att genomföras i samarbete med de olika exploatörerna.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om förvärv av fastigheten Lygnersvider 1:29 (Smälteryd) som långsiktigt bedöms ha stor betydelse för utveckling av bostäder och besöksnäring i Sätila. Området runt Smälteryd i Sätila är nu på uppdrag av kommunstyrelsen föremål för programarbete innan konkret arbete med ny detaljplan kan påbörjas.

Marks kommun har antagit detaljplan för Kinnaström 5, som kan ge över 90 nya lägenheter i centralt läge i Kinna.

Kommunstyrelsen har beslutat om markanvisning under 2017. Erik Larsson Bygg har fått markanvisning för att bygga ca 30 bostadsrättslägenheter i Kinna centrum i kvarteret Domherren vid församlingshemmet i Kinna.

Bokfört nettovärde, nedlagda utgifter minus inkomster för samtliga exploateringsprojekt är 13,7 mnkr. Under året har fyra projekt skrivits ned till förväntade inkomster eller till markvärdet, nedskrivningarna uppgår totalt till 0,7 mnkr.

Publicerad av: Marks kommun