Internationellt arbete

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Under 2016 startade Sjuhärads kommunalförbund ett nätverk i syfte att samordna kommunernas internationella frågor på en delregional nivå. Ett fokusområde har varit att söka medel till gemensamma projekt. Under 2017 har planeringsarbete fortsatt där Marks kommun deltar genom representant från kommunledningskontoret.

En skola för alla

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodal och Skaraborg, beviljats ESF-medel för att utveckla projektet ”En skola för alla”. Förvaltningen deltar även i två EU-finansierade projekt som heter ”Vägledning för livet”, som handlar om utveckling av studie- och yrkesvägledningen, samt ”InVäst” som berör SFI-undervisning. Marks gymnasieskola driver internationellt utbyte med exempelvis skolor i Danmark och Uganda. Det anordnas även studieresor till Bryssel varje år. Även i grundskolan bedrivs vissa projekt för att öka medvetenheten om olika kulturer. Personal från flera förskolor har deltagit på Bettmässan i London som ett led i att stärka den digitala kompetensen.

Projekt inom kultur- och fritidsförvaltningen

Politiker och medarbetare inom kultur och fritid besökte Århus i Danmark under Kulturhuvudstadsåret 2017. Där besöktes flera anläggningar samt Århus kultur- och fritidsförvaltning. Personal från Öppna ungdomsverksamheten har deltagit i KEKS-konferensen i Belgien. Vidare har tre ungdomar ifrån Marks kommun via nätverket KEKS och med EU-finansiering ifrån Erasmus+, besökt Georgien. Ungdomar och ungdomsledare från Mark, Göteborg, Stenungssund och Kungälv deltog i en aktivitetsvecka med temat demokratiska rättigheter och ungdomsinflytande. Tre ungdomsledare har även deltagit i den internationella konferensen ”InterCity Youth”, som handlar om att förstärka ungdomars inflytande i samhällsutvecklingen.

Projekt för utveckling av måltidsverksamheten

Teknik- och serviceförvaltningens enhet för kost och städ har deltagit i ett projekt som är finansierat av Europeiska Socialfonden. Projektets syfte är att ge kunskaps- och kompetensutveckling för måltidsverksamheter.

POINT

Socialnämnden deltar genom sin verksamhet RAMS i Sjuhärads samordningsförbund projektet POINT, som syftar till att underlätta övergången till arbete för människor med utländsk bakgrund som står utanför arbetsmarknaden.

Publicerad av: Marks kommun