Investeringar

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Kommunens totala investeringsbudget uppgick 2017 till 321,2 miljoner kronor vid årets slut hade 177,3 miljoner (55 procent) förbrukats.

Belopp i miljoner
kronor (mnkr)
Utfall
2016
Budget
2017
inklusive
tillägg
Utfall
2017
Budget-
avvikelse
2017
Kommunstyrelsen
-egen verksamhet
20,4 18,5 11,4 7,1
Kommunstyrelsen
-förskolor och skolor
0,0 60,0 0,0 60,0
Barn- och utbildningsnämnden 6,1 6,0 6,1 -0,1
Kultur- och fritidsnämnden 2,1 2,0 1,8 0,2
Samrehabnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Socialnämnden 1,2 1,3 0,7 0,6
Äldreomsorgsnämnden 2,7 1,7 1,9 -0,2
Teknik- och servicenämnden:        
Skattefinansierad del:        
Internservice 46,8 44,6 49,5 -4,8
Gator, parker och GCM-vägar 19,6 18,5 18,2 0,3
Summa skattefinansierad del 66,4 63,1 67,7 -4,5
         
Taxefinansierad del:        
Vatten och avlopp 20,8 161,2 75,5 85,7
-varav överföringsledningsprojekt 3,6 92,4 35,9 56,5
Avfallshantering 7,3 7,4 12,3 -4,9
Summa taxefinansierad del 28,0 168,5 87,8 80,8
         
S: a teknik- och
servicenämnden
94,5 231,7 155,4 76,3
         
Investeringar totalt
Marks kommun
127,1 321,2 177,3 143,8
varav skattefinansierad del 99,0 152,6 89,6 63,1
varav taxefinansierad del 28,0 168,5 87,8 80,8

 

Kommunens totala investeringsbudget uppgick 2017 till 321,2 mnkr inklusive ram till förskolor och skolor. Budgetramen till förskolor och skolor bör ses som en markering av utrymme och utfall kopplat till insatser på kommunens skolor och förskolor redovisas huvudsakligen inom Internservice. Vid årets slut hade 177,3 mnkr (55 procent) förbrukats. Investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgick till 89,6 mnkr medan investeringar i taxefinansierad verksamhet uppgick till 87,8 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringsram, som under 2017 utökats från 10,0 mnkr till 18,5 mnkr, avser strategiska fastighetsköp och IT-utrustning. Årets utfall uppgick till 11,4 mnkr vilket kan jämföras med utfallet 2016 som var 20,4 mnkr. Under året har Smälterydsfastigheten i Sätila förvärvats för 8,7 mnkr. Investeringar i IT-utrustning uppgick till 2,7 mnkr, där laddningsstationer till el-bilar utgjorde 0,3 mnkr.

Teknik- och servicenämnden 

Teknik- och servicenämnden investerade 155,4 mnkr eller 67 procent av budgeterade 231,7 mnkr. Investeringsutfallet innebär en budgetavvikelse på 76,3 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av att planerad utbyggnad av VA-nätet i nordvästra delen av kommun försenats i förhållande till ursprunglig plan. De lokala näten är beroende av pågående överföringsledningsprojekt Skene skog – Hägnen som visserligen kommit igång under året men dragits med förseningar sedan tidigare.

Följande större projekt var aktuella under 2017:

  • Årets budget avseende investeringsunderhåll för lokaler var 14 mnkr vilket överskreds med 0,3 mnkr. Samtidigt har utfallet varit lägre än förväntat i andra lokalprojekt som fuktrelaterad åtgärder, lokalkompletteringar och särskilda åtgärder med anledning av fuktproblematik där behoven inte varit så stora som tidigare befarats.
  • Slutreglering av elevboendet RIG har nåtts under året, byggnationen kan därefter summeras till ett underskott med knappt 1,5 mnkr mot budgeten på 24 mnkr.
  • Inom projektet energiinvesteringar har ytterligare en solcellsanläggning installerats på Kinnaborg samtidigt som energibesparingsåtgärder i ventilationsanläggningar gjorts på Kunskapens hus och Assbergs förskola.
  • Inom gator, parker och GCM-vägar ingår byggnationen en ny GCM-väg vid Ängahagen i Skene, på grund av väderleken i slutet av året kvarstår asfaltering. Utredning och projektering har skett avseende GCM-väg utmed Mor Kerstins väg och mellan Berghem och Skene. Det samlade utfallet för GCM-vägar var 4 mnkr vilket innebar ett budgetunderskott på 1 mnkr.
  • Årets underhållsbudget för gator och vägar var 4 mnkr och överskreds med avsikt med 3,7 mnkr eftersom de planerade projekten med bullerplank längs Boråsvägen och ombyggnation av Kyrkogatan försenats till 2018.
  • Byggnation av ny återvinningscentral vid Skene skog färdigställdes under året. Budgeten på 16 mnkr överskreds med 5,4 mnkr till följd av ej projekterade elinstallationer och det faktum att projekteringen underskattat såväl mängden sten och jord som behövt schaktas samt det faktum att föroreningshalten på mängderna innebar deponiavgifter som ej budgeterats.
  • Projektet slamavvattning på, och ombyggnation av, Skene avloppsreningsverk pågår enligt ny tidplan. Projektet beräknas färdigt under 2018.

Övriga nämnder

Övriga nämnder har anslag för främst inventarieinköp på sammanlagt 11,9 mnkr medan det samlade utfallet blev 10,5 mnkr.

Publicerad av: Marks kommun