Miljöarbete i Mark

Senast uppdaterad den 26 april 2018

Inom kommunens verksamheter pågår flera insatser och utvecklingsprojekt för att främja miljön.

Lokala miljömål för kommunen antogs av kommunfullmäktige i november 2015 och syftar till att fokusera kommunens arbete och stödja att de nationella miljömålen uppnås. Nedan följer exempel på aktiviteter och åtgärder som skett för att förbättra miljön under året.

 • Kommunen har installerat fyra laddstolpar i Kinna och Skene. Dessa kan nu användas av alla med el-bil.
 • Arbetet med att minska kommunens pappersanvändning har fortgått genom att i så stor utsträckning som möjligt använda digitala handlingar. Exempelvis meddelanden och delegationsbeslut meddelas numera digitalt till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Föreningar har informerats om miljökonsekvenserna av att använda den äldre typen av konstgräs som är gjord av lastbilsdäck. Inga nyinvesteringar eller nya anläggningar beträffande konstgräs kommer längre att godkännas om de består av äldre modell.
 • Det har beslutats att anställa en miljöstrateg med ett kommunövergripande ansvar att samordna kommunens miljöarbete.
 • Hemtjänstens rutter har planerat om vilket innebär att energibehovet minskar. Personal som använder tjänstebilar har fortsatts att utbildas i ECO-driving.
 • Kommunen bedriver tillsynsarbete som ska bidra till att de nationella, regionala, och lokala miljömålen, Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens mål samt att Marks kommuns vision uppnås och att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram uppfylls.
 • En oljeförorening har sedan tidigare upptäckts i Viskan vid Rydal. Under sommaren gjordes nya mätningar som visade på att föroreningen är värre än vad som tidigare hade befarats. På grund av detta har kommunstyrelsen valt att anta ett huvudmannaskap för den förstudie som kommer göras i området.
 • Det har genomförts mätningar av matsvinn i kommunens grundskolor. Resultat för produktionssvinnet är i genomsnitt cirka 14 procent. Mätningen har dock skett under för kort period och kommer att genomföras under en längre period under 2018.
 • Under 2017 gjordes en ny plockanalys av rest- och matavfall. Andelen förpackningar har minskat i båda fraktionerna från 2014 då förra plockanalysen gjordes. Från 36 till 30 procent i restavfallet och från 6 till 1 procent i matavfallet. Troligtvis är detta ett resultat av övergången till tvåkärlssystem.
 • Flera större miljövänliga investeringar har genomförts under året. Tygrikeshallen har konverterats till fjärrvärme. Det planerade projektet Kinnaborg har försetts med 250 kvm solceller. Totalt har nu kommunens verksamhetsfastigheter 1 000 kvm solceller. Mark Bostad har installerat en solcellsanläggning på Lindäng i Skene. Även Marks Kraftvärme har installerat solceller på Assbergsverkets bränslelager.
 • Årets värme- och ångproduktion har till 99,3 procent producerats med biobränsle, vilket är ett av de bästa miljömässiga resultaten i Marks Kraftvärmes historia. Detta medför att hela värme- och ångproduktionen har haft mycket låga utsläpp av fossil koldioxid under året.
 • Marks kommuns energiplan ska revideras. Med hänsyn till detta gjordes det i samband med årsredovisningen 2016 en slutuppföljning av kommunens energiplan. Det görs därför ingen uppföljning av energiplanen 2017.

Publicerad av: Marks kommun