Frisktal och sjukfrånvaro

Senast uppdaterad den 18 april 2019

Generellt sett minskar sjukfrånvaron hos medarbetare i Marks kommun, undantaget är yngre medarbetare där sjukfrånvaron stiger.

Frisktalet, det vill säga antalet medarbetare som har högst 5 sjukfrånvarodagar under ett kalenderår, har legat och ligger på 61 procent. Detta innebär att nästan två tredjedelar av medarbetarna i kommunen hade högst 5 sjukfrånvarodagar under året. 

Sjukfrånvaron minskar generellt men ökar bland yngre

Sjukfrånvaron har minskat något, från 7,6 till 6,7 procent sedan 2016. Kvinnor har högre sjukfrånvaro (7,3 procent) än män (4,6 procent), men båda har minskat. Minskningen var generell, där ett undantag är gruppen 29 år och yngre där sjukfrånvaron ökat och fortsätter stiga.

Minskat antal långtidssjukskrivna jämfört med föregående år

Av den totala sjukfrånvaron var 45 procent relaterade till långtidssjukfrånvaro, det vill säga när sjukfrånvaron är sammanhängande och omfattar minst 60 dagar. En något större andel kvinnor än män var långtidssjukskrivna. Antalet långtidssjukskrivna under 2017 var 156 personer, vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Några säkra svar på varför sjukfrånvaron ökar eller minskar kan aldrig ges. Försäkringskassan följer sjuktalens utveckling månad för månad. 

Proaktivt arbete och tidiga insatser

Vad gäller sjukfrånvaron i kommunen så följs denna noggrant och möts med proaktiva åtgärder. Tidiga insatser är avgörande för att nå framgång och återfå personal i tjänst, men också för att förhindra ohälsa. I detta arbete är kommunfullmäktiges satsning på att få ner sjuktalen central, där både rehabiliteringssamordnare och hälsoutvecklare anställts samt digitalt rehabiliteringsverktyg införskaffats för att chefen ska kunna följa och dokumentera sina rehabiliteringsärenden. Dialogen med Försäkringskassan, företagshälsovården och vårdcentralerna samt Arbetsförmedlingen har intensifierats för bättre samverkan runt ohälsa och rehabilitering.

Publicerad av: Marks kommun